آرشیف

2018-11-22

صدیق رهپو طرزی

فراخوان
گذشته را هیچ کس – حتی خدا – نمی تواند تغییر بدهد.،، گفته یی از اکاتون Agathon، (۴۰۱ – ۴۴۷ پیش از عیسای مسیح)، فیلس،ف یونان باستان، که ارستو آن را در کتابش به نام اخلاق نیکوماخسی Nichomachean Ethics  آورده است.
تاریخ را باید هر روز، سر از نو خواند 
تاریخ افغانستان در سند های روشن
تا جایی که دیده می شود، برخی از نویسنده گان و یا ،، مورخان،، ما، به ویژه در دهه سی سده بیستم، روی به نوشت تاریخ کشور – بیرون از رخداد نامه نگاری ها – دست یازیدند.

ادامه مطلب در اینجا