آرشیف

2015-1-30

لعل محمد دهاتی

فراخوان: قابل توجه محققین،دانشمندان، شعرا، نویسنده ګان ،فرهنګیان، قلم بدستان وبنیاد جهانداران غوری ولایت با ستانی غور

 

به تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳بنا بر حکم وظیفه از مکتب متوسطه مسنوره غوری مر بوط حوزه اول تعلیمی شهر کهنه کابل واقع کوجه پخته فروشی نزدیک زیارت بابای خودی دیدن کردم بعد معرفی و رواج معمول رسمی وظیفه سبرده شده را انجام داده هنکام خدا حافظی امره مکتب خانم دلسوزومهربان بود ودر ضمن با دانش وکار فهم بمن ګفت(شما از ولایت غور میباشید) من در حال تهیه کردن تاریخچه مکتب میباشم آنقدر که لازم است معلو مات زیادی از مستوره غوری این شاعر توانا در دسترس نداریم همچنین عکس شانرا پیشنهاد دارم اګر امکان باشد درین راستا من را یاری رسانید. همین پیشنهاد ایشانرا به اطلاَ ع شما رسانیده که تادر نهیه بیو ګرافی محترمه مستوره غوری این افتخار دیګر غور با ستان کمک کرده آرزو دارم چنان ظریفانه وهنر مندانه عمل شود که بعد تهیه وآماده ساخنن سوانح مفصل شان با در نظر داشت خصوصیات ومشخصات بارز ابشان بتوانیم عکس ایشانرا به کمک استا دان ګرامی فا کولته هنر های زیبای پو هنتون کابل نیز تهیه بداریم به باور من بزر ګورانبکه درین عرصه ګام بر میدارندباتوجهبهایندومطلب بوده: 
۱-به سلسه خدمات در عرصه فرهنګ پرباروغنای غور یک ګام دیګر بر داشتیم.. 
۲-لبیک ګفتیم به یک پیشنهاد سازنده ونهایت معقول یک نهاد تعلیمی وتر بیتی کشور. 
همو طنن عزیز وګرامی میخواهم منحیث کسیکه پیام را بدست نشر سپاریدم قبلا از حسن نظر شما و زحمتکشی شما قلبا سپاس ګزاری کنم.

 

نمبر تماس۷۹۹۳۲۹۴۱۹ یا ۷۰۰۴۸۰۰۵۳ (۰۹۳)

ایمل آدرس:

Lalcic2000@yahoo.com

Lal.dehati@gmail.com

با عرض حر مت
لعل محمد( دهاتی) شهر کابل