آرشیف

2023-9-21

عثمان نجیب

فراخوان عمومی بدون حس تعلق قومی و زبانی و مذهبی!
نسل نو افغانستان و نسل جوان شده در بیرون از افغانستان و نسل های مهاجر دور بوده از افغانستان، نيازمند داشتن آگاهی واقعی و حقیقی بسیار مهم تاریخی و سیاسی و تحولات کشور اند که در پنج دهه‌ی پسین حیات اجتماعی سیاسی نظامی اتفاق افتاده و طی آن اتفاقات، بیش‌ترین ضربات را غیر افغان ها و غیر پشتون ها خورده اند. چنانی‌که دو تا پنج در صد پشتون آگاه بیش‌تر از دگران ضربه دیده است. تاجیکان ولی در این میان بسیارند از دگران آسيب‌پذیری داشته‌‌ اند. چون پشتون سیاسی مدام سوار بر شانه‌های تاجیکان به قدرت رسیده و برای بقای پشتون در قدرت  جوی‌باران خون تاجیکان در سراسر کشور، به ویژه کابل و شمالی بزرگ و همه‌ی شمال کشور تا آخر پنجشیر و بغلان و واخان بدخشان و بلخ باستان جاری بوده. در مقابل بخش کوچکی از رهبران دزد و مردم فروش و وطن فروش و زبان فروش و قوم فروش‌ از خود پارسی زبانان و تاجیکان، خراسان و کابل‌ستان و زابل‌ستان و سرزمین تاجیکانه‌ی خود شان را فراموش کرده و برای داشتن چند دلاری، تن به تن فروشی دادند. ثمره‌ی کار شان هم، نابودی خودشان و غروری که نه داشتن و از میان رفتن قدرت تاجیکان کشور و پارسی گفتاران در سراسر کشور بود و است. ام‌روزه که جوانان ما و مردان و زنان ما و خواهران و مادران ما و برنا و کهن‌سال ما دچار سرگی‌چه هاستند، تقصیرش به دوش کسی نیست غیر از ۹۵ درصد همین خودی های خاین خود ما. پشتون و جهان پشتو‌پرور که ملامت نیستند و خط شان برای دشمنی با تاجیک و پارسی گفتاران روشن است. کلی دردی که مردمان ما را زجر داده است خیانت آشکارا ی وطن فروشان خودی ماست. در این لینک، شما همه مواردی را می‌یابید که از داخل و خارج سبب برهم‌زدن توازن قدرت‌گبری و تقسیم عادلانه‌ی ثروت و دارایی های کشور به نفع پشتون شده است. پشتونی که از هر سوی سلطنت‌ هایش بوی جاسوسی و غلامی به انگليس, روسیه‌ی تزاری در گذشته و حالا آمریکا و انگلیس و اروپا و ایران و پاکستان و هند و چین و ترکیه و کانادا و آسترالیا می‌آید. ولی پشتون سیاسی چنان هوشیار بود که‌ اجداد ما را به نام غیرتی  و کاکه‌گی فریب داد و کلان‌کارهای نسل میانه‌ی ما را به استخدام جاسوسی. این مورد در پنجاه سال پسین یا نیم قرن گذشته بار ها اتفاق افتاده. راستی ها و چپی های خاین خودی، در خدمت پشتون بوده اند. مثال های زنده‌‌ی شان نقش همه تاجیکان و پارسی گفتاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان شاخه‌ی پرچم به نفع دکتر نجیب علیه ببرک کارمل بزرگ و فقید بود و مرحله‌ی دومش خطاکاری های اشتراک کننده های تاجیک‌تبار دوران حکومت استاد ربانی در بن آلمان بود که خودش را در فابریکه‌ی نساجی گل‌بهار محبوس کردند و در بن، بیخ و بنش بر کشیدند. مرحله‌ی سوم فروپاشاندن عمدی نظام جمهوری بود که توان هزار بار دفاع و انتقال قدرت به تاجیکان و پارسی گفتاران را داشتند و دریغ کردند. حالا هم بحش بزرگی از  همین فراری های بی‌مناعت، برای به دست آوردن جای‌‌داد های شان، پوست پشک را در رو های شان کشیده و به طالب تروری‌ست دم می‌شورانند تا نوستالژی برگرد به قصر های سان را به عمل تبدیل کنند. این بار باز  تاجیکان و شمال و پارسی گفتاران و اوزبیکان و هزاره ها و همه را در جال ترفند پشتون گیر انداخته، دست بسته تسلیم شان می‌کنند تا خود به جای‌گاه جای‌داده‌ای شان برسند. یعنی خون من و شما به این ۹۵ درصد خاین های خودی ارزشی نه دارد. مجادله‌ی من و شما برای برگرد قدرت همه‌‌‌ی ما برای خود ما در وحدت مردمی، محلی و منطقه‌وی ما بدون در نظرداشت حس تعلق قومی و مذهبی و سیاسی و اجتماعی و زبانی است. این فراخوانی است که من به شخصه از،سوی خودم به همه مردمان و بومیان و بومی شده‌گان کابل‌ستان شمالی بزرگ،  پروان، کاپیسا و پنجشیر و بغلان و بدخشان و تخار و کندز و بلخ و بامیان و هرات و کندهار و فاریاب و جوزجان و کندهار و زابل و ننگرهار و لغمان و پکتیا و پکتیکا و خوست و ارزگان و غور و بادغیس لوگر و دای‌کندی، سمنگان، نورستان و‌ کنر و هر جایی کشور که اند است تا به دجالان و دلالان خون و قدرت اجازه ندهید که در حرکت تازه‌ی شان باز فریب‌تان دهند. همه‌ی اقدام آنان برای به خصوص از میان برداشتن و سبوتاژ کردن هر حرکت ضد طالبانی است. ما دیدیم که در یک هفته‌ی پسین، به کمک چینایی ها، به کمک خاینان داخلی هم‌زمان سه بار نيرو های مقاومت از جبهات مختلف ضد طالبان در بدخشان و تخار و ننگرهار به دام آدم کشان تروری‌ست افتادند. پس معلوم است، حرکتی که من دو روز پیش اطلاع آن را از ترکیه گرفتم و به شما رسانیدم، عملی شده و یک حرکت دشمنانه بر ضد مردم ما به خصوص پارسی گفتاران و تاجیکان خراسان از سوی مار های درون آستین های خودی ماست. مانع آن حرکت که در حقیقت حرکت نابودی من و شماست شویم. از هر نوع حرکت مدنی، اجتماعی. سیاسی و نطامی و جبهه‌یی ضد طالبانی حمایت کنیم. در غیر آن بی‌وطن که شدیم، برای همیشه نابود هم‌ومی‌شویم. ایادی طالبانی یه دستور همه جهان حالا در تمام اروپا و آمریکا و انگلیس و کانادا و آسترالیا و پاکستان و ایران و هند و چین و به خصوص استانبول ترکیه فعال اند. هوشیار باشید.  این مجموعه‌ را به آهسته‌‌گی و فرصت تماشا کنید تا بدانید که جهان چه خيال های ویران‌گرانه به من و شما و هویت و زبان ما توسط هم‌زبانان خود ما.