آرشیف

2017-7-4

دکـتـر بصـیر کامجو

فرآیند پیدایی جنبش طالبان افغان و تداوم استقرار حاکمیت سیاسی قبیله در چهره اسلام ستمگستر

ازفرآیند دونیم قرن فرمانروایی شؤونیزم قبیله افغان وبویژه ازدورۀ امیرعبدالرحمان جبار وآدم کُش و نادر خان غدارآموخته آمدیم . ودیدیم که چگونه حاکمان قبیله افغان بدور از سجایای اخلاقی ، در چهره ریا و تزویر ،  پایه های مادی و سیاسی قدرت وامارت خویش را به هر گونه ای که امکانش بوده با جانبداری و پشتیبانی مستقیم انگلیسها در سرزمین ما استحکام بخشیدند . باتأسف ودرد که این روش واسلوب تاکنون ادامه دارد. ادامه : 

ادامه مطلب در اینجا