آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

فدای خاک و ملتیم
 
 

همه زاهل همتیم
زشاخسارِ رحمتیم
شهیرِ استقامتیم
عشیرِ بادیانتیم
واګرغریبِ غربتیم
ویا کنار ملتیم
نماد از شجاعتیم
بسیج باصلابتیم
ضدیدپرزهیبتیم
علیهِ دُشمن وطن
 
به این یقین و باوریم
ترا یګانه یاوریم
برادریم، برادریم
زجان نثار کشوریم
چوکاروان افسریم
به خاصمانت اژدریم
چو ګرزو تیغ وخنجریم
علیهِ دُشمن وطن
 
قسم به کوهسار تو
به رود و جویبارتو
به دشت لاله زارتو
به دره و دیارتو
به موسمِ بهار تو
به باغ و آبشارتو
 
که تو بهشت برتری
زجان من شیرین تری
به این دیار نیستی
تودیګری، تودیګری
 
همه ز اهل همتیم
زشاخسار رحمتیم
سپاه عزم و غیرتیم
علیهِ دشمن وطن
 
وطن زشام نیستی
صباح روشن آوریم
ترا ز انفجار ها
به شهر ایمن آوریم
 
همه زاهل همتیم
زشاخسار رحمتیم
به عهد خود حمایتیم
فدای خاک و ملتیم
همه یه"مشت وحدتیم
علیهِ دشمن وطن

 عبدالملك "شيوا اوشاني" محصل دانشكا حقوق و علوم سياسي Goa,India
تاریخ: 28 اپریل 2011