آرشیف

2018-2-5

afrotan3141

فحش و ناسزأ در برخورد اندیشه ها !

می گویند پیرزنی از همسرش پرسید ، اگر من از زیبائی خودم تعریف کنم آیا باز هم به من می گوئی از خود راضی ؟ شوهرش درجواب گفت ؛ نه عزیــزم ! دروغگوبا از خود راضی فـــــرق میکند . شبی یکی از شبکه های تلویزیونی ای که از کابل پخش میگردید می دیدم ناگهان کسانی نظرم را جلب کرد که به عنوان نمائنده گان دوجریان سابق فکری از آنها دعوت بعمل آمده بود و قصد داشتند در راستای وظائف خطیری که بر عهده شبه روشنفکران وفعالان  اصلاح طلب افتاده است عوام الناس را با ضربه های مشت و لگد و دشنام های از جنس کوچه وبازار هدایت کنند .

http://www.dailymotion.com/video/edit/x6e8s4q

نه میخواهیم در این جا و اکنون درشرائطی  که طشت رسوائی بسیاری از رهبران ونامدارترین چهره های شبه جهادی و"سیأ" سی به دلیل فقدان گفتمان پویای اجتهادی وعقلانی از اندیشه های شان  بزمین افتاده است راجع به صحت و سقم استدلالات این آقایون که راجع به واژه مقدس  صلح و چانه بازیی برای رسیدن به آن با هم مشت وگریبان شدند قضاوت کنیم . 
زیرا ما اکیدأ باورداریم و از همان آغاز نیزایمان داشتیم  که مرورید ظریف و شکننده ء  صلح در جامه ء  خونینی از رنج ها پیچانیده شده و از خیابان  ایمان وعدالت عمومی  عبور داده میشود که در رهگذر صلح احترام به حیثیت و مقام و حقوق انسان با هر عقیده و مرام ومسلکی محفوظ و قابل دفاع است .  بذل توجه  به جایگاه خداداد انسان توام با احترام به حیثیت وی در تاریخ بشر خود مستلزم این است که قالب های منجمد و متعصبانه و غیر معقول با منطق بُران عقلانیت و آگاهی با اعتقاد به ترویج نقد سالم و حقیقی ترویج گردد این چنین است که در حاکمیت مافیای حاکم بر کابل آزادی تفکرونظریات فلسفی ، آزادی علمی ، آزادی فرهنگی اعم از آزادی هنری و سیاسی برای تحقق عدالت واقعی اجتماعی وجود ندارد .

ادامه مطلب اینجا