آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

فتـــوایی خــرد!

خاموش نشــسـتن مـرا امـــــــــــــر مــــحـال است
حـا شـــا روم آن ره ، که آن رغـــــم کـمـال است

آزاد گـی و حــــــــرمت و احســـــــان کجا رفـــــت
کـامــــروز هـــمـــــه، ملت ما زیـــری ســؤال است

این دشـمـن دون کیست ؟ که ما را بــفــــــر یـبـــــد
با حیـلـه و نـیـــــر نــگ ، دوکانش چــه فعال است

آه ، هـمـوطن از غـفـلـت بـی جـا ئی من و تـــــــو
صـیـا د به د نـبـــا ل شکــســتـــا نـــد ن بال است 

آزاده بجـــــز عـزت و تــمــکــیــــن نـجــــــــو یــد
ار بــــا ب تــمـــلُـــق بـــه د نبـــا ل منـــا ل است

از دام تـعــــصب بـــر هـان فـــطــــرت خـــــود را
فـــتــــوایی خــرد به ،ز هر جنگ و جـــدال است

در کـوهی صــداقــت بشــتــا بـیـــد که فـــــــر دا
ولله که بــنـــیـــاد ســتـــم ، رو بــه زوال است

درگلــشــن احساس من امروز صفا یـی ســـت
کا ین نـور درخشـــان به ، از مــال ومنــال است

در با غ اد ب پـر کشــــدم (عندلیب) هـر رو ز
فـــــریا د برآرم که : خـامـــــوشی مـحـال است

سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران 
nabiandalib@yahoo.com
شماره تلفن :00989118652409
تاریخ: 19/7/1391