آرشیف

2014-10-23

Shahla Latifi

فانوس نیاز

در بیداری که وجودش آرامش سبزه باغ را داشت در آن فرش روح اش
به من نمی اندیشید
فقط با مرغان باغچه، تخیلش را گره زده بود و قرار

در خواب
با فانوس نیاز
مرا چو ستاره ی میدید بی بدیل که در کنج ظلماتش عشق را روشن کنم
چو سَحار

شهلا لطیفی
06-20-14