آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

ــــوداع

وقت آن رسيده تا ازخواب غفلت وداع كنيم
ازتنبلى و اينهمه سستى وكهالت وداع كنيم

چشم بازكنيم به نزديك و دور جهان بنگريم
زهوش وفكرشان ،خوددگرزجهالت وداع كنيم

بااينهمه ذخايربيشمار، كان ومعادن دروطن
همه گرسنه،احتياج غيربرين ذلت وداع كنيم

براريكه قدرت كه ساليان سال مشتى بيسواد
ازاينهابگذريم وازين نابكار دولت وداع كنيم

بازورگويان بستيزيم،ظلم و ستم نارواتابكى
ظلم بشكنيم ، از تسليم واطاعت وداع كنيم 

شرو فساد،رشوه واختلاس سالهاميكندبيداد
تاكى صبروتحمل،دگربرين رذالت وداع كنيم

سال ها نه به قرن ها افتيده پسمان و عقب 
نان ما دونشد،ازاين صبروقناعت وداع كنيم

نه استقلال وآزادى،نه آرامش،نه حق وحقوق
هركه برمابتازدازين پستى ودنائت وداع كنيم

دبيرتاكى وچندروان پى اينهمه تاريكى وجهل
وقت آن رسيده تاابدزجهل وظلمت وداع كنيم

دبير٢٠١٤هالند