آرشیف

2014-12-30

محمد داود پیمان غوری

ـــــراز دل

نوشــــــــتم من شبی راز دل خویش
ســــــــرودم نغمه ازساز دل خویـش

طنین انداخـــــــــــــــتم با ناله هایـم
بکـــوه ودشت ز آواز دل خویــــــش

نوشتم هرچه داشــــــــتم من به نامه
زپایان وز آغـــــــــــــــاز دل خویش

نمودم قاصــــــــــــــــــــــدم با صبارا
فرستادم به دمـــــــــــــساز دل خویش

جوابم داد با نامهــــــــــــــــــــــربانی
زبد بینــــــــــــــی وغمـاز دل خویش

نیابد مرجعِ «پیمان»  به قلبـــــــــش
که باآن گوید اعــــــــراض دل خویش
 

دوستان عزیز ازاینکه بنده جدیداً به شعروشاعری آغازنموده ام به همکاری همه شما هنردوستان وقلم بدستان عزیز نیازدارم.

محمد داود«پیمان»غوری

قوس 1389

پکـتیا

AKA