آرشیف

2014-12-26

محمدالله یعقوبی

ـآزادی

 
گرچه دیوانگی وبیچارگـــی راه منست
لیک افسرده ترازمن رخ فردای منست
 
چیزهائیـکه همه رخت زمن بست هنوز
باغــــــــم و هم همــــه دیـــــبای منست
 
مــــــرغ باغ هــــــــنرم لانه ام آزادی
شوق دیدار تو دردل تـماشای مـنست
 
خاطـــــراتم همه نابود شـــــدند یکسر 
خاطرخاطره هاقاتل  دیده بینای مـنست
 
برفـــــــــراز کوه بردشــــــت ودمن
درهمه ولولـه همت والای مـنست
 
مهر تو جان من و زنده کند روحم را
فتنه ایـنهمه در بند جفاهای مـنست
 
مرد میدان شو و آزادشو ازبند جـنون
حلقه بی خبری بند به پاهای مــنست
 
انکه دردفترزمان نترسیده است زکس
بر فدا کاری تو شاهد فردای مــــنست
 
گفـــته هائیکه نباید شـــــنید بشــــنیدم
به خدا مشکل من مشکل پارسالئ منست
 
روزها در غم اینم که کنـــــم چاره کار
برهمه چیزسایئه دالـروکلـدارمـــنست
 
مــحترم می بینــی بین چه هامی بینی
با این همه غم ملت افغانــی مــــنست
 
گـــرچه دردورزمـــــان بــــــسیاریم
لیک در چشم خرد دیده تنگنای مـنست
 
آخـر ای ژندشـــــــبان پوش بگوش؟
که چرابرق جهان برق شبانگای منست
 
آه اگر دولــــتی محـــروم شود ازتو
همچو خاریست فغانی که درپـای منست
 
باخبــــر ای منــــــشی نامرد جهان
که همه مردم ناکس در قفـای منست
 
======================================================

نویسنده: محمدالله( یعقوبی)*