آرشیف

2014-11-23

صدف فرهمند

غیبت عشق
زندگی در حاشیه ای تکرار است
پای من راهی یک دهکده ای بی ساکن
دلم از زندگیی حاشیه ای بیزار است
چشم من بسته و در فکر سحر
دلم در چنگ و غم تاریکی
حرف با تو بودن ، مثل یک حس غریب
در گوشه های دل ساکت
خالی از گفتن و لبریز ، از رایحه گفتار است
وقتی تو میایی ، از صدای قدمت
زندگی بار دگر پربار است
چشم من پنجره باز امید
دلم از شادی باز آمدنت سرشار است

صدف   فرحمند
حوت -1387