آرشیف

2023-8-16

دوکتور صلاح الدین سعیدی

غوښتنه خطاء او ځواب خطاء!

 

آغلې سراج:به لحاظ خدا مکاتب دختران را آزاد کنید!

مجاهد: ګپ شما درست است اما منبر تصمیم میګیره  و من نطاقم و گپ شما را  میرسانم!

د ص سعیدی: خانم سراج در صورت ضرورت حد اقل به کسی مراجعه کنید که تصمیم ګیرنده است!

با نطاق وقت ضایع کردن خلاف روش درست و ضیاع وقت است!

اګر بستن مکاتب دختران، فتوی و لو مرجع غیر مشروع است مستندات دینی دارد و باید به آن مستندات پابند بود. در صورتیکه به اساس خواهش شما خانم سراج تصمیم را تغیر دهند، اول اجازه  ای شرعی نیست و دوم  و این به لحاظ شما به مستندات دینی ایکه تا حال حرام و ممنوع ساخته بود، چه صورت ګرفت که فتوا تغییر کرد؟ چیزی دیګر نبابد تغیر کند و نمی کند بخاطربکه مستندات به حال خود باقی اند!

راه حل: طالب به آنچه باور داری مبارک ات. اما تو ! بلی تو کیستی که بر دختر و خواهر من و به وسایل دولتی روایت غیر مشروع خود را عملی و تحمیل میکنی؟

اول باید حاکمیت طالب خود مشروع  شو د و بعد در چوکات مشروعیت عمل کند!

ما به این ترتیب محاکمهٔ آنهای را خواهانیم  که دوسال اولاد وطن را از حق اسلامی و طبعی تحصیل محروم ساختند!

 

داکتر ص سعیدی

۱۵/۰۸/۲۹۲۳