آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

غول سرمایه کنون حاکم جنگ است خدا خیر کند

غـول ســرما یه کـنون حاکـم جـنـگ اسـت خـدا  خـیــر کـنــد
هـسـت و بود وطـنـم جـمـله به چنگ است خـدا  خـیــر کـنــد
 
هــســـت نـا مــوس  بـشـــر  د ر  گــرو فـســق  و  فــجـــور
اهـل قـدرت هـمگـی د زد  و سـتـنگ اسـت خـدا  خـیــر کـنــد
 
ا وج   ر ســـوا یـــی  ا ربـا ب  ســتـــم   کــــر د ه   فــســا د
لــقــمــه هـا  چــرب  و مـــز نـگ  ا ســت  خـدا  خـیــر کـنــد
 
تـا  کـه  ا یـن  مـیــهــــن  مـا  صــیـــد  گــه ُ   د نـیــا  شــــد
مــلــتــم   چـون بـره  در کام پلنگ اسـت خـدا  خـیــر کــنــد
 
بسـکـه  ایـن قــد ر ت  جعــلی شـده اسـت  د سـت به دســت
حسـب معــمـول کـنـون  رون* ملنگ اسـت خـدا خـیــر کـنــد
 
را ه  مــا   دور  و  د را ز ا ســـت  و پـر ا ز  کــوه  و کــتــل
مـر کـب  عـا ریـتـی عـا جـز  و لـنگ  است  خـدا  خـیـر کـنــد
 
الـغــیـا ث  و طــن  هـــر چـنـــد کــه  بگــذ شــتـه  ز  چـــرخ
حاکم ازعقل خلاص واز گوش گـرنگ اسـت خـدا  خیــر کـنـد
 
کـشــت  ا فـیــون  شــده  چـون  عا د ت  مـعــمــول  بـه  مــا
حاصـلش بهــر وطــن شـیـره ُ بنگ ا سـت خـدا  خـیــر کـنــد
 
میــهــنــــم عا شــق  صـــلـح اســت و سعـا د ت  به  جهــا ن
لیک هـمسا یه ُ ما چـسـت  و دور رنگ اسـت خـدا خـیـر کـنـد
 
خـواهـــــم  ا ز  فــضـــل  خــدا  رونــق  بـهــبـــود  و طـــن
گرچه  ارباب جهـا ن  خیـلی  زرنگ است خـدا  خـیـر کـنــد

 

 
استاد فضل الحق فضل
چغـچـــران – دیا ر  فـیـــروز کوه حـوت سال 1390 هـجـری شـمـسی
 
 ایـن پا رچه به ا سـتـقـبـا ل  شـعــر زیـبا  ومضمـون آفـرین  شـاعـر  شـیـوا بـیـا ن  ، نکته پـرداز و ادیب  توانای عصر کنونی که بدون شک  اشعار شان  الگوی شعر وادب  هست   ، محترم  محتـرم مولانا صاحب فرخاری  زیر عنوان(( ملک الموت تفنگ است خدا  خیر کند))  سـروده شده است .
 
* رون  در اصطلاح عا میانه نوبت  معنی میدهــد . این بدان معنی هست که در افغا نستان  هرگـروه و دسته بر حسب تصادف و یا به حکم ضرورت  در یک فرصت مشخص زمانی  برای مدتی به قدرت رسیده اند و این بار اگر انصاف باشد نوبت  به ملنگ ها هـــم خواهــد رسید. ولی متاُ سفانه در همهُ این رون ها(نوبت ها)  افراد فرصت طلب  توانستند همیشه در هر دوره نقش طراز اول و وکلیـدی را داشتند.