آرشیف

2015-1-22

خیر محمد خیر اندیش

غور که در محراق توجه قرار نمیگرد کی ملامت است والی یا وکیل اما نخیرهیچ کــــدام

مقاله خویش را با این شعار آغاز مینمایم که: ما احساسات داریم اما نه تعصب.

دوستان وبیننده گا ن سایت دوست داشتنی جام غور ممکن به این مقاله نا چیز کلمات وجملات بکار برده شده باشد که بیانگر این باشد که زهن نویسنده دریک محدوده جغرافیای خاصی  منطقوی ،قومی ویا سمتی بکار برده شده که نه آنقدر علمی ،نه تحلیلی،نه منطقی ونه آموزنده است بنظر میرسد اما یک پیام را باخود داردکه  مطابق شرایط کنونی ،جریانات ومعاملات سیاسی کشور ما ست که جر یا نات را که مشاهده  نموده ام ویا بوسیله حکایت شنیده ام که  سخت احساسات ام را زنده نموده است وخواستم که احساسات خود را باشما در میان گذارم.
اگرما واقیعات وجریانات تاریخ معاصر کشور خود را با واقیعات وجریانات تاریخی قبل از تاریخ معاصر بطور همه جانبه وهمه شمول مورد مطالعه ومقایسه قرار دهیم که بطور مثال که  کی ها ،با کدام آدرس ،چیگونه ،باداشتن کدام ریشه تاریخی ،آغاز آن ازکجا وختم آن درکجا ،با همکاری های داخلی وبیرونی از کدام محل وکدام کشور،با کدام رنگ ،باکدام شعار ،باکدام برنامه ریزی های مرزی وفرا مرزی وبا داشتن کدام روابط با کدام نام باکی وبا کدام کشور بادر نظرداشت اوضاع وجریانات سیاسی داخلی وبیرونی در تمام عرصه های سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی ،فرهنگی ود ینی مذهبی برای ما ثابت ودر خواهیم یافت که  کی ها افتخار آفریدن وکی ها مرتکب خیا نت های نا بخشودنی وبا این مرز بوم جفا رواداشتند وتاریخ نویس های که گلون شان مانند گلون آسیاب سکه های زروطلا ریختانده میشد ناجوان مردانه مطابق به خواست واراده زما مدار وقت  راد  مردانی  افتخار آفرین یک قشر وحلقه خاص را با چیگونه القاب نا پسند با قلم درشت رقم زدن اما برای ما مهم نیست زیرا اگر تو اورا بد میخوانی اودر تاریخ خرا سان زمین طرز سخن وجملات اش از جملات ناب ،حکومت و سلطنت اش مبنی بر اساس عدالت ومساوات وطرز تفکر واندیشه اش یک مکتب والگو برای دیگران است واین کاری عناصر وطن فروش است که یک روز دست شان ازدرون آستین انگریز وروزدیگر پای شان در درون موزه روس وفردای  آن با داشتن  روی پوش امریکای با آرایش پا کستان  برای ما خودرا آشکار میسازند.
گذشته از آن روی این موضوع میچرخیم  که حکومت فعلی ما با دغدغه ها ،لاف ها وشعار از قانون سالاری ،مساوات ،تطبیق عدالت وانکشاف متوازن میزند اگر در کار ها واعمال حکومت متوجه شویم دیده میشود که انکشافات درسا حات وولایات خا ص که قابلیت هضم آن از لحاظ امنیتی  زیر ی صفر قرار دارد بطور یکبار مصرف ساخته  وصورت میگرد که  این عوامل  مختلف را با خود دارد که از آن صرف نظر مینمایم وحال عوامل که غور مورد توجه قرار نمیگرد علت وعوامل آنرابگونه زیر بشکل لست وار انگشت شماروعنوان  مینمایم:
(1)مشکل ما در خود سازی است :این به این مفهوم که ما از هرلحاظ خود را باشرایط روز، جریانات  ،روند های سیاسی ومعاملات شریک ساخته  نتو انستیم بطور مثال در غور مقاومت در دیار فیروز کوه ووالسوالی تیوره وجود داشت اما بعد از پیروزی  ما صاحب یک وزارت ویا معینیت نشدیم زیرا خودرا ساخته نتوانیستیم.
(2)محدوده جغرافیای غور مشکل آفرین است :شرایط که حاکم بود ویا است هر کس که قدرت را بد ست گرفت برداشت آن از غور این است که غور یک ولایت دور افتاده واز لحاظ مواصلات زیر نقطه صفر اگر غوری ها بخواهند صدای خودرا بلند کنند ازطریق کدام میدیا ، یا کدام رسانه وچینل تلویزونی ، اگر بخواهند که مظاهره نما یند درمقابل کی ،اگر بخواهند که خشم کنند درمقابل کدام سفارت واگر بخواهند که راه را بسته کنند کدام شاه را هی عمومی وبروی کی .
(3)احساسات ما غوریهاضعیف است:طوری که ما فکر میکنیم دیگران دارای چنین فکر واحساس نیستند دیگران روی موضوعات کوچک وخورد می اندیشند وعلت آن این است که ما در غور یک قوم  زنده گی وبه  یک زبان تکلم مینمایم.
(4)عناصری درردیف های با لا قرار گرفتن  که در روز های سخت ودشوار با ما نبودن  در درون غور دارای دبد به وشان شوکت های زیاد د ر درون کابل ووزارت خانه از من هم عادی تر اند وبرای اودربین  غور وخارج کدام فرق موجود نیست .
(5)اگر ما نظم وقانون در غور بخواهیم با ید منتظر استاد اعطا محمد نور ثانی باشیم که نظم واوضاع که در ولایت مزار موجود است دردرون ارک آقای کرزی نیست  .
(6)اگر امنیت میخواهیم در غور قوماندانی امنیه ما ما نند قوماندانی امنیه ولایت بلخ پولیس غور را با نظم ومنسجم سازد که بطور مثال درنوروز امسال پولیس مزار شریف 53موارد حملات را خنثی وعا میلین شان دستگیر شدن اما دردرون شهر غور نفر کشته میشه وکسی خبر نیست .
یک راهی حل عادی:
یک پشنهاد برای پولداران وسرمایه داران غوری ما او پولدار صاحب بدون این هم اراضی دیار فیروز کوه از توست بیا حق تانرا از تایمنی ،د یمزنگ وشیرپورکابل  نیز بگیرکه رفته رفته ما هم بدور تان تجمع کنیم اگر شرایط همین طور دوام کرد یکبار ارک ریاست جمهوری را محا صره کرد ه  یا حد اقل صدای خود را ازطریق میدیا ویا با بستن راه های مواصلاتی ،یا یگان سنگ پرانی ویا هدف قرار دادن سفارت ها  ویا یگان هشدارک ها وبزرگ جلوه دادن ها حق خود را بگریم .