آرشیف

2015-5-11

رحیم الله پیمان

غور زیبایم دوستت دارم

علا ای سرزمین خــوب و نازم
به دولت یار و ساغرت بنازم

به شفتالو کمنج و جوز مرغاب
به میوه جـــات وافرت بـنازم

تیـوره، شهرک و بند نــورکوه
به تـمــام ده وشهــرت بنــازم

تــوبودی سرزمین شـیر مردان
به ســلاطــین باقـهرت بنازم

هـــرات، اصـفهان و دهلی نو
به امــپراتـور اکـــبرت بنازم

هــوای سـرد لعل و آب برخول
به کاکوری و چهاردرت بنازم

هریرود خروشان مست و غلطان
به آبــشاران و شرشرت بنازم

دره های سبز چهارسده چه زیباست
به آهنـــگهــای سـرورت بنازم

به تاریخ کهن پررمز و رازت
به جام عشــق و هنــرت بنازم

به اقلــیم خمار آلـود تـــــولک
همــگی کـــوه و اشـجرت بنازم