آرشیف

2014-11-11

احمد سعیدی

غور در انتظار همکاری همه شما

بدون تردید همه میدانند ولایت غور، از جمله ولایات مرکزی افغانستان است با ولایت های  هرات، دایکندی، فاریاب، فراه و جوزجان هم مرز است مساحت مساحت این ولایت به ۳۸٫۸ هزارمتر مربع  و نفوس آن تقریباً بالای  ۸۰۰۰۰۰ نفر می رسد. بعد از ولایت هلمند از نگاه مساحت بزرگترین ولایت گفته می شود. مرکز آن شهر  فیروز کوه در حال حاضر این ولایت دارای 9 ولسوالی بنام های تولک  شهرک ساغر تیوره  پسابند لعل و سرجنگل دولتیار  چهارسده دولینه است .چند دهه قبل از مروز ولسوالی تیوره بنام حکومت اعلی یاد می شد اما مرحوم محمد حنیف خان حاکم اعلی همان وقت مخالفت های را که با مرحوم میرزا لعل محمد خان داشت مرکز حکومت اعلی را از تیوره به چغچران انتقال داد مشکلات مردمان آن طرف بند باین خیلی زیاد بوده در ایام سرمای زمستان این بند از مسافرین که بخاطر مشکلات خود و مرکز ولایت غور می آیند قربانی می گیرد زمانی محترم مرحوم میرزا محمد خان داعی چنین گفت بود
 ( بند باین که شاخ سالنگ است …… نیمه ای سال غور از آن لنگ است )
  ( اولین مرکز ولایت شد …….. مایه ای صد هزار نکبت شد  )
     ( گر نشود اساس یکچاره …….. رود از دست خلق بیچاره )
به هر صورت در این روز ها اشخاص خیر اندیش و وطن دوست در راس دوکتور محمد ابراهیم ملکزاده نماینده مردم غور در پارلمان با همکاری استادان و کسانی دیگری که در کابل و غور حضور دارند طرح را بخاطر اینکه ولایت غور به دو ولایت جداگانه تبدیل شود روی دست گرفته اند و تلاش ها در این راستا جریان دارد. دوستان محترم مانند آقای فگار زاده و برادران دیگر دیدگاه های مثبت خود را ارایه نموده اند که قابل تقدیر است باور دارم این کار زیاد به تلاش ضرورت دارد و نتیجه آن خیلی مطلوب خواهد بود. پیشنهاد من این است با در نظرداشت موجودیت مرکز غور فیروز کوه ولسوالی دولتیار چهار سده لعل و سر جنگ و دو ولسوالی دیگر بنام سر جنگل و مرغاب به ولایت غور در تشکیل علاوه گردد که از جمله ضروریات است با در نظرداشت نفوس شان اما آنطرف بند باین ولسوالی های دو لینه ، شهرک ، تولک ، ساغر ، پسابند ، تیوره ، بشمول ولسوالی پر چمن که باید از فراه جدا شود میتواند یک ولایت جداگانه تشکیل گردد با در نظرداشت مشوره های که با استادن پوهنتون داشتیم تعدادی به این نظر بوده اند که نام این ولایت جدید تشکیل  باید ( مندیش ) باشد مرکز ان بنام ( سیف رود ) یاد گردد اما مرکز ولایت قریه سرخک که در حال حاضر مربوط  ولسوالی شهرک است ساحه وسیع دارد و در پهلوی دریای هریرود قرار دارد قرای انجه سبز زیارت شهیدان و مناطق دیگر با این منطقه نزدیک اند. در حال حاضر یک نظر است باور دارم با تلاش های پیگیر و دوامدار این آرزو به ثمر می رسد امیدوارم هر باشنده غور به اندازه توان خود در این راه کوشش همه جانبه نماید.