آرشیف

2015-10-16

عصمت الله راغب

غنی دو گفته ی از گفتارهایش را عملی کرد!

رعایت عدالت اجتماعی در بررسی خانه های مشکوک وغیر مشکوک زیر نام عملیات های  شبانه…، و چند زبانی ساختن محبوسین زندانها.

افزایش معاونین برای پست ریاست جمهوری. 
خوب به یاد دارم که آقای غنی قبل از تصاحب کرسی ریاست جمهوری، طی یک مصاحبه ویژه در "تلویزیون یک" دو حرفی بسیار تاریخی که منبعث از همان ضمیر فاشیستی شان بود به نفع تبارش به بیرون ریخت؛ در اول آقای غنی بر" رعایت عدالت اجتماعی تاکید می کرد" که این عدالت اجتماعی برخاسته از نتیجه بازدیدهایش از زندانهای افغانستان و تلاشی خانه های افغانها بود، که در در پیوند به آن نگرانی قومی  خود را پر وضوح بیان داشته، گفت:"تمام محبوسین زندانهای افغانستان گوینده گان یک زبان اند و خانه های که در افغانستان از سوی نیروهای بین المللی وافغانی  زیر نام عملیات شبانه تلاشی می شوند مربوط به یک تبار اند". اگرچند ظاهر کلام غنی، به شنونده ها، بیهوده گی اندیشه آنرا متبلور می ساخت؛ اما باطن سخن آن حکایت از چیزی دیگری داشت، که در این مدت یک ساله شدن حکومتش همان حرف های ناگفته و نهان در آستینش  را  مطابق به میلش  داره آهسته آهسته بدون کدام محظوریت وممنوعیت پیاده می کند. 
از سوی هم اینکه آقای غنی تاچی حد در "رعایت عدالت اجتماعی" نقش بازی کرد و زندانی ها را چند قومی و چند زبانی ساخت برهمه گان اظهر من الشمس است. ودر پهلوی آن همینکه  درزمینه سازی انتقال جنگ از جنوب به شمال موفق شد، انتقام صد برابر را از اقوام دیگر دربدل  تلاشی اقوام وابسته به یک تبار را گرفت. اگر در جنوب تنها خانه های وابسته به یک قوم تلاشی صورت می گرفت، غنی برای انتقامجویی در شمال زمینه سازی، غارت، چپاول، دزدی، زنا، تجاوز، نسل زدایی ودر نهایت بمباردمان را بر اماکن همه اقوام محیا ساخت که از این ناحیه، دیگر برای غنی کدام آرمان نا تکمیل باقی نمانده و این دام اندازی رسیدن به هدف را از سوی غنی همه گان به درستی می فهمند ومی دانند. 
اما از طرف دیگر غنی در بخش دوم مصاحبه خود حرف جالبی را در پیوند به افزایش معاونین گفته بود، که در ابتدا برای مردم خیلی مضحک گونه به نظر می رسید؛ اما ازینکه ایشان نام خدا در این عرصه بسا ذهن خلاق دارند ومتفکر همین عرصه اند، منظورش را یکایک برمردم تحمیل می کند،  وبطوری مطلق العنانه در طی همین یک روز دو روز قبل آقای احمد ضیا مسعود را طی فرمانی هم سطح با دو معاون دیگرش ساخت وخواسته دیرینه اش را بدون کدام موانع در اورنگ عمل شاند.
غنی با وصف اینکه آدم مریض است، اما درکارهایش بسیار دقیق پیش می رود، این خواسته ی غنی که افغانستان سه معاون داشته باشد، حرفی خیلی جان دار بود ومفاهیم خطرناک را در پی داشت ودارد، قطعاً گفته می توانیم که این کشت غنی برای نسل خودش ثمر قابل قبول و برای دیگران زیان سنگینی را به بار خواهد آورد..
غنی و هم اندیشه هایش که در طول تاریخ رهبریت را در قبضه خودشان دارند و هیج آدم درجه چندم دیگر را شایسته این مقام نمی بینند، همیشه برای بقای رهبریت منوط به یک خانواده از هر راه که ممکن باشد استفاده می کنند.  افزایش معاونین این معنا را می رساند که روند قدرت نمایی باید همیشه یک سان باقی بماند، یعنی اشرافیان در راس اداره باشند و اقوام دیگر که بعد از خودشان درجه چندم محسوب می شوند در ادامه تاریخ قبلی، بازهم تنها بحیث معاونین در قدرت سهیم باقی بمانند.
اگرچند احمد ضیا مسعود ازین عملکرد غنی خیلی خوش به نظر می رسد اما واقعیت مسئله این است که غنی  بواسطه خوش ساختن احمد ضیا مسعود تا یک هزار سال دیگر اوراق تاریخ را به نفع خود و قومش چرخانده است. در ابتدا این فرمان خیلی ساده به چشم می خورد اما اینکه غنی از صدور این فرمان چی سودی را به قومش مژده می دهد، آگاهان کشور ازهمه بهتر می دانند. اما حرف جالب و نگران کننده ی دیگر این است که از دو معاون دیگر ایشان در این راستا هیج خبری نیست، بدون غوغا به خود انباغ(همباق) می پذیرند. از این معلوم می شود که منفعت ایشان به سکوت شان گره خورده است. پس نوشی جان شان باد!.

راغب
22/7/94