آرشیف

2016-4-20

عصمت الله راغب

غنی از خدا و از ناله مظلومان بترس!

تصاویر و ویدیوهای منتشره از حادث المناک و غیر انسانی دیروز، هر انسان با رحم را به گریان در  می آورد و تا هنوز  زهره ی برای مشاهده آن کابوس دیروز نیست. آقای غنی آیا فکر می کنید که با بازی به کلمات و تقبیح با الفاظ،  از درد آن خانواده های که عزیزترین ها و نان آورهای خانه هایشان را از دست دادند کاسته اید.نه، هرگز…
امیدوارم شما هم آن ویدیوی ثبت شده یی سرباز اردوی ملی از صحنه تراژیدی دیروز را دیده باشید که صاحب زرنج در چوکی خود جان داده بود، اطفال بی بضاعت ساجق فروش گردن به گردن در خون می تپیدند، کودک خورد سال کفش دوز کنار سرک مانند آن کودک سوری در روی خوابیده جان بحق داد، دها مرد و زن ملکی و بی گناه دیگر در فاصله ها دور و نزدیک  از این حادثه  بی رحمانه جان دادند….. مگم کافیست که تو هم مثل یک فرد عادی و فاقد صلاحیت و رهبریت تنها بگویید که" دشمنان افغانستان دیگر توان مقابله رو در رو با نیروهای امنیتی را ندارند با کشتار افراد بی گناه ملکی دست می زنند" خدا خانه ات ره خراب کند؛ مگر با این گفتار وجدانت آرام می گیرد واقعاً نمی شرمی با این ادبیات طفلانه ات که داری با چی چیزی ملت افغانستان را فریب می دهید.
دیگر تقبیح کردن از دردهای ملت بیچاره افغانستان نمی کاهد، برای خانواده های که دلبندان زنده گی شان را از دست دادند، مادری که دار و ندار زنده گی اش آن طفلک ساجق فروش روی سرک بود تا شب لقمه نانی به خانه بیاورد، مگر تقبیح کردن تو برای آنها کافی خواهد بود. نه، مردم دیگر  از الفاظ غیر عملی خسته شدند تنها چیزی که از درد خانواده های درسوگ نشسته ملت افغانستان می کاهد انجام عمل بی المثل است، همه مردم افغانستان به مهمان نوازی تو اعتراف دارند، اینبار لطفاً برای فروکش سازی دردهای جانکا مردم افغانستان از حادثه دیروز و روزهای قبل، آن قاتلین که در مهمانخانه هایت خواب اند به شمول انس حقانی برادر جلال حقانی را  که قاتل تمام ملت افغانستان است در حضور عام به دار بکشید تا واقعا داغدیده گان حادثه و عدالت خواهان، به هستی ات افتخار کنند. درغیر آن لطفاً بیشتر از این برزخم های این ملت مظلوم نمک نپاشید.
از سوی هم آقای رییس جمهور خوب است که کمی به شرم تاریخ هم تفکر کنید، از آمدنت تا بحال نه به مردم نان ماند و نه هم امنیت، هرچه داشتند صدقه سری تو و شریک زنده گی ات "بی بی گل" شد. تو قباحت خلق کن و بی بی گل توجیه می کند چی عجب زنده گی بخدا.
واقعاً اگر "بچه آدم" هستید پس یک بارهم به خواسته آدم های مظلوم هم  عمل کنید، مردم خواسته های  دارند که دیگر بسته گان خونی ات را مخالفین سیاسی صدا نکنید، بخاطر " عدالت اجتماع" یا درست در کنار شان استاد شو و به نسل کشی ادامه بتی یا سهم صحیح در مقابل شان دستور صادر کن، شاید استادن در مقابل شان که با تو نسبتی نزدیک دارند سخت باشد؛ اما برای حفظ قدرت و چوکی ات این کار را بکن. لطفاً، به نیروهای امنیتی در صحنه های جنگ دستور قتل این کثیفان دهر را صادر کنید. دیگر تا چی وقت بخاطر پر کردن زندان های افغانستان از اقوام مختلف، از گناه کار وبی گناه  پشت " عدالت اجتماعی" می گردی. ما اقوام دیگر در برابر برادران بزرگ خود تعهد می سپاریم که شما مجرمین و قاتلین مردم بی گناه افغانستان را اعدام کنید ما بخاطر پر کردن آن عدالت اجتماعی که شما از آن شاکی بودید از اقوام  بی گناه خود زندان ها ره پر خواهیم کرد.
آقای رییس جمهور دیگر لطفاً به خون ملت مظلوم و بی دفاع افغانستان بازی نکنید، می دانم که قتل یک تعداد به نزد تو مباح الدم است، نه بخاطر خدا و نه بخاطر رقیبان درون حکومتی ات؛ بلکه بخاطر آن کفش دوز روی سرک که پیوستگی خونی با تو دارد دیگر بس کن!
می دانم با آمدنت روی صحنه دیگر رنگ همزیستی و برادری را از میان برداشتی، بجای اینکه ما ملت متشکل از اقلیت های چند پارچه را با هم متحد تر بسازید، با این افکار مزخرفت قومگرایی ات این جغرافیا را بنام این و آن، آن قدر فاصله بخشیدی که دیگر تا آخرالعمر هم با نخواهند چسپید.
معلوم نیست تو از این ملت چی می خواهید، کاش آدم ثابت می بودی، که مردم نسبت به تو باور می کردند، نه در الفاظ و نه در عمل کسی نیستی که با تو کسی باور کند.هنوز که رییس جمهور هستید واضح نیست که تو چکاره هستید، از عقیده تا گرایش سیاسی هیچ کدامش معلوم نیست، خلاصه یک انسان مجهول الهویت….
بخاطر تقلیل ناسیونالیزم ملی و مدنی به ناسیونالیزم قومی، همه رنگ و بوی شهروند شدن و ملت شدن را از ما گرفتی، این خاک طالع متفکر را ندارد، خاک به این تفکری که نه برای آدم شدن خودش برنامه دارد و نه برای نجات ملتش…
راغب
1/2/95