آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

غلمین در سوگ اختر محمد افسر پولیس اشک می بارد!

 

غلمین در سوگ اختر محمد افسر پولیس اشک می بارد!

 

غلمین که دهـکـده زیبا وخوش آب وهوای است ومتشکل از 20 قریۀ خورد وبزرگ و در 45 کیلومتری شمال شهر چغچران مرکز ولایت غورقرار دارد؛ دیروز یکشنبه مورخ شـشـم ماه اسد سال 1392 هـجـری شمـسی شاهد مراسـم سوگواری وخاک سپاری دومین افـسـر ارشد نظامی شان بود وهزاران مرد وزن وشاگردان مکاتب وحتی اطفال خورد سن درین مراسم حضور بهم رسانیده بودند تا از فرزند با شهامت وجان نثار شان که سالها برای افتخار وسرفرازی وتأ مین امنیت مال وجان ونوامیس ملی شان کار وتلاش بید ریغ کرده بود قـدردانی وسپاسگزای نمایند. هرچند این مراسـم ظاهرا آرام وساده بود ولی نهایت خود جوش وکاملا طبعـی بی تکلف وبسیار صادقانه وصمیمی برگـزار شده بود. همه جا اشک بود آه بود وفریاد وناله وضجه . هر انسان احساس میکرد که سنگ وچوب ودر ودیوار برای حاجی اخترمـحـمـد خان شهید گریه میکند وبر روح پاکش اتحاف درود دعا میکنند. بدون مبالغه این محفل عمیقا عاطفی وبسیار انسانی واز عمق احساسات وعواطف طبعی مردم منـشأ گرفته بود هیچکس درین مورد پلان مشخصی را تنظیم نکرده بود کاملا طبعی ودست نخورده وخیلی هـم محبت بار وصمیمی بود.جنازه شهیـد اختر محمد که توسط هیـأت رهبری قوماندانی امنیه و گارد های نظامی طی مراســم و احـتـرام خاص نظامی اسکورد میشد از چغچران مرکز ولایت غور به دهکـده غلمین انتقال داده شـد وطی مراسـم خاص نظامی واحترام عمیق انسانی در گورستان ابایی شان درمیان جوش وخروش هزارها تن از دوستان وعزیزان شان در اوج سوگ وماتم به خاک سپرده شد ! وپیام های تسلیت از طرف رهبری قوماندانی امنیه وسایر ارگانهای ملکی ونظامی به خانوادۀ محترم واقارب و وابستگان شان تقدیم شـد وازبارگاه رب العزت برای شهیـد فردوس برین وبرای اقارب وعزیزانش صبر جمیل استدعا گردید . روحش شاد وقبرش نور باران رحمت حق باد! 
مردم مظلوم ما طی دودهۀ اخیر روز های دشواری را سپری کرده و همیشه شاهد قتل هـا وکشتارهای بیرحمانۀ مردم بوده است . هـرچـنـد از مدت ده سال به اینطرف مردم ما به طور خود جوش به تحصیل وتعلـیم وایجاد مکاتب معارف ومدارس دینی سخت علاقمند گردیده بودند وبرای تربیه اطفال شان ورونق معارف دلسوزانه تلاشهای مجدانه را انجام دادند . ولی متأ سفانه درین اواخر اوضاع امنیتی در اکثر ولایات و بخصوص ولایت غور تغیر کرده ومخالفین توانسته اند جریان تعلـیـم وتدریس را که یگانه هدف عمدۀ آنها است کم وبیش در مناطق مختلف ولایت غور مختل نمایند.
با تغیراوضاع امنیتی درین ولایت عقب نگهد اشته شده یگانه روزنه امید برای فعال نگهداشتن مکاتب وتأمین امنیت محلات مسکونی درغور همانا موجودیت قوای امنیتی و منجمله پولیس ملـی کشور می باشد. که خوشبختانه بدون مبالغه پولیس ملی با ایجاد پوسته های امنیتی وجـلـب شـرکت فعا ل مردم بخاطر تأ مین امنیت محلات مسکونی شان توانست یکی از بزرگترین اهداف دولت وملت را در برخی از مناطق ولایت غور برآورده سازد. که درین بخش کار صادقانه ومردمی محترم الحاج اختر محمد خان شـهـیــد ومحترم قوماندان گل احمد خان شهیـد با کمک ومساعدت هیت رهبری مقام ولایت وبخصوص هیت رهبری قوماندانی امنیه ولایت غور در منطقۀ غلمـین نیز درخور قـدر وستایش هـسـت زیرا ایشان توانستند با بسیج نمودن مردم غلمین که زادگاه اصلی ایشـان بود با کمال صداقت وایمانداری ودلسوزی بی دریغ درین عرصه گام های مثمر وموثری را بر دارند ودر تفاهــم کامل با مردم محل وبزرگان ومتنقذین قوم علما وروحانیون غلمین این منطقه را که بیش از 20 قریه کوچک وبزرگ را در بر میگیرد با کمال دلسوزی بسیج نمودند و تمام مکاتب مربوطۀ این منطقه را کاملا فعال وامنیت عام تام را در محلات مسکونی آن تأمین نمودند . با وصف اینکه چنـد ین بار مخالفین دولت حملات خصمانه راعلیه ایشان به راه انداختند ولی مردم با ایمان وبا اراده غلمین این حملات را با کمال شهامت وشجاعـت جواب دندان شکن دادند و دشمن را از حالت تعرض به حالت دفاع در آوردند وفعالیت تخریبی ایشان را در گرد ونواحی غلمین صفـرکردند که این جریان برای دشمنان مردم وملت ما ومردم غلمین خار چـشـم گردید وهرگز تحمل کرده نتوانستند این مردم آرام و در منطقۀ آنها امنیت تأ مین باشد. هما ن بود که یکسال قبل با استفاده از یک مـرکب بی زبـان وبی آزار واذیت مواد انفجاری را با مهارت کامل در پالان آن جابجا کردند ومحترم قوماندان گل احمـد غلمینی را که در شهامت وشجاعـت و حب وطن وایثار وفدارکاری درمیان شهروندان شهر چغچران ومردم ولایت غور شهـرت ومحبوبیت خاص داشت به شهادت رسانیدند تا بتوانند با این کار شان شیرازه وحدت مردم غلمین را ازهـم گسیخته ورهبری نظامی مردم را از بین ببرند. ولی هرگز قضیه بر وفق میل آنها پیش نرفت و خداوند متعال و این مردم را در سایۀ لطف واحسان خداوند وبرکت اتحاد وهمبستگی مردم غلمین وسایر بزرگان وموی سفیـدان با عـزم وارادۀ قوی رهبری ملکی شانرا همچنان نیرومند نگاه داشت. وقوماندان حاجی اختر محمد خان را شهیـد را که از تجربه وشهامت کافی و محبت واعتماد مردمی برخوردار بود بجای او به حیث رهبر نظامی مردم غلمین انتخاب نمودند تا با همکاری مردم امنیت منطقه را تأمین نموده به حیث پل ارتباط میان دولت وقوای امنیتی ومردم کار نماید. که خوشبختانه شاد روان حاجی اختر محمد خان نیز با کمال صداقت وایمانداری توانست از عهده رهبری سالم نظامی موفقانه بدر آید و امنیت منطقه غلمین را با وسعـت وپهنای بزرگش که جنوبا به چغچران وشما لا به ولسوال چارسده وشرقا به منا طق درۀ مرغاب وغربآ به مناطق شویج ولفراه میرسد تأ مین امنیت نماید و مردم با کمال مسرت مصروف ومشغول کار وغریبی خود بودند واز جنگ وقتل وکشتار خبری بود ونه هم ازتخریب مکاتب وازار واذیت اطفال وشاگردان مکتب ومنسوبین معارف اثری. ولی دریغ ودرد که دشمن غافل ننشست وبا کار گذاری ماین های کنار جاده طرح دسیسۀ تازه ای را ریخـت و در مسیر سـرک عمومی غلمین وچغـچـران با جابجا کردن ماین های ضد وسایط توانستند موتر حامل حاجی اختر محمد خان قوماندان حـوزه اول را به تاریخ پنجـم ماه اسد سال 1392 هجری شمسی هـد ف قرار دهـنـد وایشان را که یک تن از افسران نخبه ونستوه پولیس بوده وافتخار 27 سال کار وخدمت صادقانه را در صفوف پولیس ملی در پست های مخلتف داشت به شهادت رسانیدند وقـلـبی را که برای رفاه واسایش ورونق معارف در غور وتأ مین امنیت در تپش بود از تپش باز ماند. انا لله وانا الیه راجعون . ولی از بارگاه خداوند متعال تمنا داریم تا مردم با شها مت غلمین وبخصوص شخصیت های با نفوذ وبا شهـامـت ، مسلمان ومتدین که حب وطن وملت شان در رگ رگ وجود شان به نور ایمان وارادۀ قوی اسلامی درجریان است هرگز در برابر دسایس خصمانۀ دشمن بی تفاوت نمی نشینند ومانند همیش علاج واقعه را قبل از وقوع ان بنمایند و با درایت کامل وهوشیاری سیاسی شیرازه وحدت مردم خود را به قیمت جان های شیرین شان حفظ کنند وصـد ها جوان برومند وبا دیانت را مجـددا بسیچ نما ینـد وامنیت محلات شان را کما فی السابق توسط نیروهای مردمی خود شان حفظ نمایند وهرگز اجازه ند هند امنیت منطقۀ شان مختل گردد بلکه روح شهدای گرامی شان را که همانا صلح وامنیت در منطقه بود همیشه خوشنود نگهـدارند. بدون شـک خداوند متعال یار حق است وبدون اراده اویک برگ از درخت هم بیحای نمی شود. هـرچنـد دیگـر حاجی اختر محمـد خان افسـر با شهـامـت پولیس دیگر در کنار ما نیست وجایش درمیان ما درین دنیا خالی هست ولی خاطرات نیکش ورد زبان همه گان هست. اطفال شاید سالها بعد درک کنند که ایشان به بهای خون فرزندان شهید کشورشان مانند قوماندان گل احمد وحاجی اختر محمد خان ، استاد فایق ،انجینر زلال ،انجنیر وزیر وامیرجان خان آمر میدان وسایر ین شامل مکتب شدند درس خواندند تحصیل کردند وبا الاخره به جای رسیده اند . خداوند متعال کسانی را که برای خیر وصلاح مردم وملت شان صادقانه کار میکنند اجر جزیل را عنایت فرماید . وخداوند متعال فردوس برین را منزل وماوای شهـدای راه آزادی وآبادی وطن محبوب ما افغانستان گرداند. آمین یا رب العا لمین !

نوت : هرگاه توانستم چند قطعه عکس هم از مراسـم سوگواری به دست آوردم خدمت دوستان محترم میفرستم.

 

 

غلمین در سوگ اختر محمد افسر پولیس اشک می بارد!

 

غلمین در سوگ اختر محمد افسر پولیس اشک می بارد!

 

غلمین در سوگ اختر محمد افسر پولیس اشک می بارد!

 

غلمین در سوگ اختر محمد افسر پولیس اشک می بارد!