آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

غـم دل را بــر آن دلــبــر نـویـسـم

غـــم د ل را بــر آ ن د لــبــر نـو یـســــم
خـط مـشـکیـن ا زان ا ز فـــر نـو یـســم

د لـــــی د ا ر م شــــــر زا ا ز مــحــبـــت
بـد یــن لــو حــه ازا ن اخــگــر نـو یـسـم

شـــــو م تـا بــر مـــزا ر لا لــه رویـا ن
فــغـــا ن لا لــۀ پــــــر پـــــر نـو یـســــم

نـــوا ی نـا ی د ر کـو هـــســا ر مـیـهـــن
بـه مــژ گا ن ا ز ســر شـک تر نـو یـسـم

حـد یـث عــشــق و ا یـمــا ن و شــهـــادت
ز شـــیـــر پــا ک آ ن مـــا د ر نـو یـســــم

شـــکــــو ه و عــــز ت مــــرد ا ن حــق را
ا زیـــن د م تـا د مــی مـحــشــر نـو یـســم

فـــــر و غ د یــــد ه ُ فــضـــل و ثــنـــا ر ا
بـه فــرخـاری ا زا ن جـو هــــر نـو یـسـم

بـه د هــــــزا د و عــــزیـــــر ی و عـنـا یــت
ســــلا م و حـا ل ا یــن ا بـتـــر نــو یـســــم

شــــر یـــفـــــی و تـــمـــا م د وســـتــا ن را
پـیـــا م شــا د و جـا ن پــــر و نـو یـســــم

د عـا یـی دوســتـا ن حـقـــا شــفـا هـــســـت
بـه فــرصــت ذ کــر ا یـن د فــتـر نـو یـســـم

 

استاد فضل الحق فضل
هــــرات ثـور ســا ل 1391 هــجـــری شـمـســی
ایـن پارچه را هنگامـی که یک کاپی از مشاعـره ُ اشعار محترم فروغ زیر عنوان ((غم دل را بر ان دل بر نویـســم )) برای استاد یکی ازدوستانش خوانــد نـد. استاد با دستان لـرزان و چشـمـان گـریان ولی با روحیۀ بسیلر شـا د به اسـتـقـبـا ل شعـــرای بـزرگـواری که در مشاعره اشتـراک کرده بودنـد در بسـتـر در شهـر هـرات سـروده انـد .