آرشیف

2014-12-27

مسعود حداد

غــلـــــــط

درطفولیت بگوشم، خوانده شد آذان،غلط
بعد درس داد با خشونت،ملای نادان،غلط

با غلط آغاز نمودیم، بی خبر ازاصل دین
امرغلط، احکام غلط ،ره غلط،ایمان غلط

گر بوداسلام چنین،کافر زما مومن تراست
داعش وطالب نماید، تفسیر قرآن غلط

گفتم از فرط غلط ها، دفترِدین، شد سیاه
فهمِ فقیهان غلط، عهد غلط ،پیمان غلط

ساقی میخانه بخندد ،برواعظ زاهد نما
خطبۀ واعظ غلط و زهد زاهدان غلط

کوچه های شهرما است پرز«بَول الٌدِین» ها
صامعا مشنو تو آنها،هرچه گویند،آن غلط

شیخ کاذب با دروغش، اتهام زَد بر خدا
مارغلط،عقرب غلط، گُرزغلط،سندان غلط

ایزد ما نیک داند، گپٌک نیک آئین ماست
سجده برانسان غلط و شورش شیطان غلط

مسعود حداد