آرشیف

2015-1-12

محمد سخی صبوریار

غـــور از چشم و گوش رسانه های صوتی و تصویری به دور مانده است

 
 

ازدهه هشتادبه این سوهل هله دموکراسی وارداتی مدل غربی ازمرزهای بدون دروازه کشوری جنگ زده مثل افغانستان برق اساسرازیر گردید اکثراقشارمختلف این کشوردانسته ونادانسته به سوی ان شتافته نمی دانستند بااین جنس نا  مآنوس وجدید چه کاررا انجام دهند.
کشوریکه دارای یک فرهنگ اصیل اسلامی وافغانی بود،دست خوش اماج فرهنگ مبتذل غربی گردیدجوانان ونوجوانان با استفاده ازنام دموکراسی گمراه شدند مردم فکرمیکردندکه این دموکراسی وفرهنگ غربی برای شان هرچیز میدهد،آب ،نان،…..غافل ازین بودندکه افکاراسلامی اسلامی شان بخاطردفاع از آن سه دهه درمقابل تهاجم وتجاوزخارجی های مثل روس خون دادند،مهاجر شدند معیوب ومعلول باردوش جامعه فقیر شدند اگر علت این همه جنگ ها از هرافغان پرسیده شود به پاسخ خواهد گفت ما ازکشور ودین ما دفاع کردیم ولی انچه فکر میشودتهاجم جدید خطرناکتراز تهاجم قبلی است چون افراد واشخاص بنام طالب چهره زشت ازاسلام به مردم وملت افغانستان وجهانیان معرفی کردند که اسلام اصلی ازان عاردارد واین مردم هستند که همه روزه مشکلات ازین قبیل را تحمل میکنند .یکی ازاین موارد رسانه های صوتی وتصویری است ،دولت ازجامعه مدنی ورسانه ها حمایت کرد ،رسانه ها تلاش شان تشهیر خلا های دولت است ،اگر اشتباهات دولت ودولت مردان به نمایش گزاشته میشود حد اقل کارهای انجام شده شان نیز انعکاس مثبت داده شود .
ولایت غور یکی ازولایت های 34گانه کشور است ودر جغرافیای این سرزمین زیست داردواین هم قرن رسانه ی است ولی یک رسانه صوتی وتصویری دراین ولایت فعالیت ندارد جای بسیار تآسف است بناء من از همه رسانه های تصویری وصوتی که درافغانستان فعالیت دارند تقاضامیکنم تا نمایندگی های شان را دراین ولایت فعال نمایند تا گوشه از مشکلات این مردم به گوش جهانیان رسانیده شود.
 
تشکر
صبوریار