آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

غــــم مـــخـــــــــور

بسم تعا لي

 

شكرالله كه خارجي ها ازين خاك بيرون مي شود 
غم مخور كه كشور ما ازاد وميمون مي شود 

شكر الله يهود و نصارا هم خار ذبون مي شود 
غم مخور كه دشمنان دين همه سر نگون ميشود 

شكر الله ملت ما متوكل بر خالق بيچون مي شود 
غم مخور ذلت همه نصيب قاسطون مي شود

شكرالله كه خانم ها همه با حجاب مصوُ ن مي شود 
غم مخور كه انتهار وظلم همه از كف بيرون مي شود 

شكرالله دختران ما همه قران خوان مي شود 
غم مخورفاسدين سركوب و جگرخون مي شود

شكرالله حكم شرع نافذ مضمون مي شود 
غم مخور كه منكرات دور از تلويز يون مشود

شكر الله بي حجابان همه رسوا خانه نشين مي شود
غم مخور خوشوقتي نصيب مردم حق بين مدشود

شكرالله حق بر باطل ها جاي گز ين مي شود
غم مخور حيران حق پيروز مكنون مي شود

 

عبدالقادر حيران غوري دلو 1391شهر زيبا چغچران مركز ولايت با ستاني غور.
در هيا هي بيرون شدن قوت هاي نظامي خارجي از افغانستان كه بخاطر اهداف بلخصوص خود ده سا ل قبل به افغانستان عزيز امده بودند . بعصي از افراد بي توكل وكم عقيده درحالت ضعف قرار گرفته وعاقبت خودرا بسيار پريشان فكر ميكنند كه همه چيز بدست خارجي ها است به ايشان اطمنا ن داده ميشود كه الله "ج" حافظ ناصر ورازق همه مخلو قات خود است انشالله او تعالي ملت مسلمان ومجاهد كه في سبيل الله در طول تاريخ بخا طر يكتا پرستي واعلا ي كلمته الله ونجات مظلومان از شر استكبار واستقلا ل حريت وطن خود جهاد جهد نموده اند در يدي قدرت خويش اين ملت را سرفراز با توان قدرتمند جهان به كرم فضل بيجون چرا خود مگرداند . ان الله علي كل شئ قدير.