آرشیف

2015-1-16

حامد دادفر

غـــــــــــور در آستا نه تـــآمین امنیت !

 

طوریکه ازوا قعات ومقا طع تاریخی از دیر زما ن حکا یات شده روند های حکو مت های مختلف وزمام داران عصر های گونا گون که گذشته به اشکال حکو مت ها تفا وت های بوده که بعد از گذشت دورا ن شا ن تاریخ و مردم قضا وت های کردند که همه خوبیها وکارکرد نیک ومثبت و منفی شا ن را بر ملا سا خته است که آنگاه میتوا ن در مورد دو لت مر دا ن وقت قضا وت کرد … در زما نهای نه چندان دور مسئولین وبزر گانی که در غور گما شته شده بو دند به تآ بیر های گو نا گون میتوا ن در رابطه چشم اندازی داشت در زمینه که ما در سه – چهار ما ه قبل مجبور در خا نه ها به خوا طری تآ مین امنیت خود شب زنده داری می کردیم و شا هید حا دثات قتل های پی درپی بو دیم که میتوا ن از ترا فیکها ؛ مدیر ترو ریزم ؛ قا ضی محکمه ؛ کار مند مو سسه برک وامسالهم نام برد که بشکل مظلو ما نه که مصرو ف اجرای وظایف وزنده گی خود بودند بطور بی رحما نه وظا لما نه به شها دت رسیدند و وضعیت امنیتی روز بروز وخیم تر شده می رفت و این حا لت ها همه در دا خل شهر رو نما شد وای بی خبر از و لسوا لی ها قرا و قصات این ولایت که چه می گذشت این وضعیت هر که را به فکر زنده ما ندن خودش اندا خته بود گا هی احساس بو دن حکو مت و اجرای قا نون حس نمی شد و رو ند کاری پرو ژه ها کا ملآ مختل شده بود ؛ بد بختا نه گا هی هم حکو مت مر کزی اند کی به فکر مردم این مرز بو م لهذه یی را صرف نکرد تا اینکه داد مردم و مشلات به حد شد که مر کز را توا نیست از خوا ب بیدار تا به سوی این دیار نگاه انداخت تابه روند نا به انجار خو شبختا نه به اثری تلاش و دلسوزی مسئو ل و مسئو لا ن آ هسته نه بلکه به سر عت تآ غیرات نیک و مو ثری رو نما گر دید که میتوا ن ازجلو گیری افراد خود ثر ؛ صلحهای بین الا قوا می ؛ سرعت در کارهای پروژه وی ؛و امثا لهم مسیر زنده گی را برای با شنده و یا شهر وندا ن نسبت به قبل شکر امید وار سا خته است اگربه اند یشه وپروسه حکو مت کر دن وفرو پا شی حکو مت ها نظری گزرای اندا خته شود زود بخا طرمی رسد که هر رژیم که دیرما نده و یازود ثمره کارش بوده و جلب اعتماد ملت ها وای بر آن روز که فا صله ها بین ملت و حکو مت ما نند تجر به تلخ و زهرا گین گذشته که گا هی از فکر ها فرا مو ش نخوا هد شد برسد.این هویدا است که به آرزوی صلح تآ مین امنیت ؛تطبیق قا نون ؛رشت اقتصاد ؛ همه امید میبرند ؛آرزودارند تنها سیستم سیا ست بیرونی ها صفا و صمیمیت را از میا ن بر کنده که همه این خیالات نیک را به یاس مبدل کرده ؛ این آرزو ها وقت میتوا ند بر آورده شود که در قدم اول مسئو لین و بزر گان تلاش ها ی شبا نه روزی صادقا نه بکنند درقدم دو م فردفرد جا معه خود را نیز مسئول بدا نند تا ریشه بدی ها بر چیده شده بجای آن همه اهداف نیک بر آورده شود.