آرشیف

2015-1-16

فیض محمد میرزازاده

غـــــــــــــــــرامت جنگی

 
جامعه جهانی متشکل ازتمام کشورهایکه دارای جغرافیای معین اند ،شکل گرفته  این واحد های سیاسی بعضا دارای اراضی وسیع توام باقدرت های سیاسی ؛اقتصادی ،تکنالوژی ونظامی میباشد وبعضا درحــــــال رشد وعدهی هم کشور فقیر ضعیف ،ناتوان ونیاز به همـــکاری منطقوی دارند مانند افغانستان وسومالی وغیره  .
درادوار گذشته  وتا اکنون  بعضی از کشور های توسعه طلب بخاطربدست آوردن غنایم ،سرزمین ونمایش قدرت خویش بالای دولت ها ناتوا ن وکم قدرت تجاوز مــــیکردند وبعضی از کشور های دگر بنا به هـر دلیل  کـــه بود ازین کشور به دفاع پرداخته کشور متجاوز  را شکست ومحکوم به غرامت جنـگی مینمودند بطـــــور مثال آلمان درسال 1919 درکنــــفرانس ورسای  از طرف کــشور های متفق مــحکوم به غرامت جنگی شد ودرنتیجه این کشور تعداد زیاد از سرزمین تـحت استعماروغنایم خود را ازدست داد .
 وبنا به گفته صاحب نظران تاریخ وعلوم سیاسی اگر اتحاد جماهیر شوری وقت به افـغانستان تـجاوز کرده باشد این موضــوع حقیـقت داشته باشد وبه موافقه رهبران وقــت به این کشور نیامده باشد شــوروی فعلی که جانشین اتحاد جماهیر شوری پیشین  است باید خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی رابپردازد .
     غرامت جنگی   عبــارت از جریمه نقدی ویا محصولات است که از طــرف کشورمتجاوز به کشـور زیان دیده توسط کمیسیون تعین بررسی میزان خسارات  مشخص وپرداخت شود .
    غرامت جنگی میتواند از طرف یک ویا چندین کشوریکه درجنگ ذیدخل بوده  پرداخت ویا وصـــول گردد  ومعمولا غرامت جنگی با قویترین ارز بعد از ختم جنگ پرداخت ووصول میگردد.
      قبل ازنیکه غرامت جنـگی پرداخت گردد وبه مــــنظور برآوردن این هدف باید ازطرف کـشورهای ذینفع کمیسیون بنام کمــــیسیون تعین میزان خسارات تشــــــــکیل شود وامـــــــــکان میرود درترکیب این کمیسیون نماینده کشور میانجی که زمینه ختم جنــــگ را مساعد نموده ،نیزباشد .
     این کمــیسیون وظــیفه دارد تا تمام خســــارات  که به کـــشور ویا کشورهای زیــان دیده وارد شده بررسـی وتفکیک نماید وسطح مـیزان خساره ناشی ازجنـــــــگ را تـــعین نماید .غـرامت مـــعمولا نقدا پـــــــرداخت میــــگردد درصورت نداشتن مسایل نقدی کمــــیسیون میــــتـواند از مــــحصولات  کشـــور مـانند مواد نفتی وحبوبات وغیره به اساس نرخ روز وبا درنظراشت عـــدالت مــیزان غرامت را به بالای کــشور محکوم تعین وکشور مــــکلف به پـــرداخت آن میـــــباشد ولی آنچه که برای فــــعلا معمول است اکثریت از کشور ها به تــوافق یکی دگر وبه اساس پدیده حسن نیت ازین مسایل گــــــذشته واین موضوع چندان کاربرد ندارد.
منشاء قانونیت لایحه غرامت جــــنگی توسط اکثریت کشور درسال 1907 درلاهه که مقر مـــــحکمه بین المـللی عدالت است تصویب شده وتا اکنون به قوت خود باقی است ، شناخته شده وغرامت جــــنگی همان طوریـکه اشاره شد بالای کشور آلمان بعد از خـتم جنگ جهانی اول تطبق شد وبعد ازانحلال جامعه مـــلل وتشـــــــــــــکیل  سازمان ملل مـــتحد درسال 1945تا اکــــنون درهیچ کشور تطبق نشده وصـرف درسال گذشــــــــته وقتیکه جمــــــــــهوری فدراتیف شوری که جانـــشین ومیراث  اتـــــحاد جـماهیر شوری وقت است خواهان باز پرداخت قروض خویش از افغــــانــستان شد سیاست مــــداران ایــن کــــشور مســــــله غرامت جنگی را مــــــــطرح کردند واین موضوع تاهنوز خـــاموش است . وکــــشور ایران نیزدردوره صــــــــدام حسین ادعاکردتا دول عراق  بایست خســارات که درجنگ تحـــمیلی هشت ساله ایران (دفاع مقدس) بوقوع پیوسته بود،  بپردازد .