آرشیف

2014-12-29

نعمت الله ترکانی

غـــــزل
 
 
چون تـــیر از میانۀ قلبـــم عبـــــور کن
طــرح غــروب زندگی ام مـــرور کن
 
راهی که مـیروی خطر انتحـــار نیست
دلهـره هــای واهی خود را تو دور کن
 
از  انفجار بغض تو مهــتاب در گرفت
شب را میان بستر یک صبح  گور کن
 
فـــردا نمیــشود به صلیـــبم کشی  برو
آشــوب در تمامی شهــرم  ضرور کن
 
تا  کی به فکر تخت سلیمان نشسته  ای
یک لحظه همتی چو دل تنگ مور کن
 
***
 
دنیـــا بکام عـــاشق  نادان  نمیـــــشود
ترک فریب،  نخوت کبر وغــرور کن
 
نعمت الله ترکانی
20 دسمبر 2007