آرشیف

2016-3-25

رسول پویان

غــــدۀ بدخیم افراط

داعـش بـه خـدا ملعـبـۀ آل سـعود است
از قـوم یزیدسـت و همخون یهود است

ویرانگر فـرهنگ بـود از پـدر و پشت
بنیاکن عشق دل و سـاز و سـرود است

از فلـسفه و دانـش و دنـیـای هـنـر دور
با سـینۀ پـر کینه و با مغـز جمود است

بـا علـم کلام هـیـچ نـدارد سـر سـازش
خصم سخن وزمزمۀ گفت وشنوداست

بـانی جهـنـم شــده در عـالــم مـوجــود
درچشم و دل مردم دنیا همه دود است

شمشیر کشِ کله خرِ قـتل و قتال اسـت
در قلـزم خـون دل انسـان غـنـود است

آماده بـه هـر مدرسـه و مسجـد و منبر
باشیخ سعودی زیک رشته و پود است

از حـنبلی هـرگــز نجـوئـیـد دل معـنی
زیرا به قیاس و سخن حق حسود است

در کیـش وهـابی سـلفی گـشـته مقـدس
هر دو رۀ افراط به عالـم بگشود است

گرداعش و طالب وگربوکوحرام است
صد شاخۀ دیگرازین کیش رکود است

این طایفـه هرگـز نـشود عاشـق انسان
برضد تکامل مرض هستی وبود است

با چینی و ایرانی و روسی شده دشمن
ویرانگر دنیای نوین خصم هنود است

از طرف فـرات آمده تا دامـن جیحون
ازخون دل مردم بیچاره چورود است

در مسجد و درمدرسۀ طالب و داعش
اولاد شیاطین به رکوع وبسجود است

تـا ریـشـۀ افـراط بـود زنـده در عـالـم
صدشاخ بهرسو بنموو به صعود است

از منـبـع سـرمـایـه کند تغـذیـه افـراط
خشکیدن این غـدۀ بدخیم نه زود است

با طرح سیا قدرت افراط فزون گشت
روح و بدن عالم ازین فتنه کبود است

20/3/2016