آرشیف

2015-2-7

سید عیسی حسینی مزاری

غربی هــــــــا و استفاده دو سویه از انتخابات افغانستان

 

" القای ارزش افغانی وضد ارزش ایرانی"

انتخابات افغانستان با کش وقوس های زیاد برگزار گردید ودر نهایت به دور دوم کشیده شد ولی آنچه در قبل وبعد از برگزاری انتخابات"29 اسد" قابل توجه ودقت به نظر می رسد استفاده دوسویه از این انتخابات می باشد به این معنا که غربی ها بد شان نمی آمد تا انتخابات دور اول، پرشور وسالم برگزار گردد و در نتیجه، عنصر مورد نظر آن ها آرای بالا به دست می آورد و با کسب مشروعیت داخلی و بین المللی به چوکی ریاست جمهوری تکیه می زد. چرا که این روند دو فایده برای غربی ها داشت: یکی اینکه مهره دلخواه آن ها به ناچار مطابق خواست واستراتیژی سیاسی ونظامی شان حرکت نموده در رسیدن غربی ها به اهداف داخلی افغانستان ونیز منطقه وحتی فرامنطقه ای کمک می نمود و دیگر اینکه به دنیا به خصوص به مردم کشور های خود با تبختر و سرافرازی اعلان می کردند که این همه زحماتی که درافغانستان کشیده شد و جان ها، پول ها ومالهایی که در این راه صرف گردید بی نتیجه نبود وبالآخره ما توانستیم در این کشور دموکراسی الگو ونمونه ای  برقرار کنیم. جای شکی نیست که توفیق این چنینی غربی ها در افغانستان، زمینه تشویق وترغیبی فراهم می نمود تا دست اندرکاران ماجراجوی غربی، با هدف انهدام ویا حداقل سرکوب کشورهای مستقل مخالف سیاست های غرب، با شعار گسترش مبارزه با تروریزم و محور های شرارت و یا برچیدن مظالم ضد حقوق بشری و برپایی دموکراسی و آزادی بیان!!!  به اهداف دیگری، خارج از افغانستان حمله ورگردند و هم، ایجادکننده انگیزه برای ملت های کشورهای غربی به طور عموم و شخصیت ها وجریان های اثر گذار سیاسی ونظامی به طور خاص بود تا نه تنها آن ها مانع هرگونه خود سری نظامیان حاضر درافغانستان نشوند که به هر پیمانه حمایت های معنوی، مالی و تسلیحاتی فراهم نمایند ودر سطح تبلیغات رسانه ای نیز بیش از پیش پشتیبان تجاوزکاران نظامی وسیاسی غربی قرار بگیرند. از این رو غرب تلاش زیادی نمود تا به هر نحو ممکن انتخابات برگزار گردد اما آن فردی، سر از تنور داغ انتخابات بیرون بیاورد که قبلا از هر جهت مورد حمایت برخی قدرت های غربی بوده است.  ولی  با توجه به عوامل مختلفی که دست به دست هم داد واوضاع افغانستان را با بحران جدی مواجه ساخت، انتخابات با آن سلامت و وجهه بالایی که لازم بود، برگزار نگردید و علاوه براین که تعداد کمی از مردم به نسبت واجدین کل شرایط رای دهی، در پای صندوق های رای گیری حاضر شدند،  تقلبات گسترده و آشکاری نیز صورت پذیرفت. شکایت ها بالا گرفت، اعتراضات فراگیر شد و سرو صداهای زیادی از جاهای مختلف بلند شد که در انتخابات تقلب صورت گرفته است، اینجا بود که سران هدایت کننده غربی جریانات افغانستان، تصمیم گرفتند تا با روی خوش نشان دادن به برگزاری دور دوم انتخابات ودر نهایت اعلام حمایت جدی از آن، از سوی دیگر انتخابات استفاده بجویند وطبیعی خواهد بود که استراتیژیست ها و طراحان غربی در این قسمت کار، حداقل دو منفعت را انتظار می برند:
منفعت اول این که از این آب گل آلود بهره برده در راستای رسیدن به اهداف داخلی افغانستان کوشش نمایند و واضح به نظر می رسد که وصول به این اهداف مهم هم، تنها از راه ایجاد یک حاکمیت تحت امر غربی امکان پذیر می باشد و تاسیس یک چنین حکومت مطیع از دو طریق سهل الوصول به نظر می رسد:
ا – دور دوم انتخابات اگر برگزار شود، قطعا نه تنها پرشور تر از دور اول نیست که به مراتب کم رنگ وبی بار تر از آن دور خواهد بود و با این حال اگر یکی از کاندیداها ولو بتواند 50+1 را به دست بیاورد ولی بازهم با یک قدرت ضعیف و بی پشتوانه ای به ریاست جمهوری خواهد رسید ومسلما این ضعف، رییس جمهور آینده را بیش از پیش ممنون حمایت های به ظاهر همه جانبه خارجی ها نموده و این حالت به خودی خود موجب خواهد شد تا رییس جمهور آینده بلی گوی و فرمانبردارقدرت های غربی بار بیاید.
2 –  درصورت عدم توفیق یکی از کاندیداها در به دست آوردن آرای50+1 و یا مساوی شدن هر دو کاندید و یا نزدیکی آرای آن دو، غربی ها این طرح را پیش خواهند کشید که بهترین راه حل این دوره از انتخابات این خواهد بود که هردو کاندید، باهم، یک حکومت ایتلافی را تاسیس نمایند، چنانچه تا هنوز نیز بعضی از حلقات و شخصیت های غربی ذیدخل در امور افغانستان این ایده را پی گرفته و برای اجرای آن، قبل از برگزاری دور دوم انتخابات تلاش ورزیدند. طبیعی خواهد بود که در این صورت هم، غربی ها سعی خواهند نمود از این ضعف  استفاده جسته در مرحله اول،  افراد مورد نظر خود را وارد کابینه نمایند ودر مرحله دوم در ادامه کار این حکومت نیز دخالت نموده وتمام کابینه را در راستای اهداف ومطامع خود شان سوق بدهند.
منفعت دوم غربی ها از برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان، منطقه ای وفرا منطقه ای خواهد بود به این معنا که:
1 –  غربی ها می خواهند بگویند که با همه مشکلاتی که درافغانستان وجود دارد دموکراسی واقعی در این کشور پا گرفته!!! و به عنوان یک شیوه نوین زندگی سیاسی خودنمایی می نماید!!! به همین دلیل است که انتخابات برگزار می شود ولی چون در آن تقلباتی صورت گرفته، با پیگیری نهاد های دموکراتیک، این تقلبات محرز گردیده و به اطلاع عموم رسانده می شود و سپس انتخابات در دور دوم برگزار می گردد.!! جالب است دانسته شود که این همه ژست وجود دموکراسی درافغانستان نه برای آنست که واقعا دموکراسی درافغانستان وجود دارد بلکه به آن جهت این همه ریسک وهزینه از سوی غربی ها تحمل می گردد تا به مردم برخی کشورها ازجمله ایرانی ها بفهمانند که اگر دموکراسی می خواهید باید مانند اجرای مکانیسم انتخابات در افغانستان عمل کنید. به ادعای آن ها در کشور ایران انتخابات برگزار گردید و ازسوی دسته های بزرگی ازمردم!!! وشخصیت های داخلی!!! وخارجی!!! ونهاد های حقوق بشر و آزادی بیان!!! نسبت به وجود تقلب!!! در آن هشدار داده شد اما چون درایران نه دموکراسی که دیکتاتوری حاکمیت دارد!!! نتوانستند زمامداران ایران را وادار به پذیرش برگزاری انتخابات در دور دوم نمایند اما افغانستان با وجود همه کشمکش ها و تهدیدات امنیتی، شاهد برگزاری دور دوم انتخابات آزاد ودموکراتیک می شود.
چنانچه هم اکنون برخی رسانه های غربی و یا شبکه های خبری وابسته به قدرت های فرامنطقه ای و  حلقه های ترویج کننده شایعات در داخل ایران، از این وضعیت افغانستان سود جسته به عنوان یک چماق روانی علیه ذهنیت و اراده ایرانی ها وارد عمل شده اند و آن کار افغانی ها به عنوان ارزش آزادی بیان و انتخاب،!!!  واین عمل ایرانی ها به عنوان ضد ارزش ومخالف اصول دموکراسی و مردم سالاری!!!  بیان می گردد.
2 –  غربی ها افغانستان را صحنه آزمایشات مختلف درست نموده اند وعلاوه براینکه انواع واقسام تسلیحات نظامی را جهت آزمایش آن ها تا کنون برسرمردم افغانستان به کار برده اند درعرصه سیاسی واجتماعی نیز این روند را ادامه می دهند لذا با القای این ذهنیت که برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان بهترین روش برای پاسخگویی به خواست واراده ملت است و نیز زمینه کشمکش های آینده را رفع خواهد کرد، این سنگ بنا را می گذارند تا احیانا اگر بار دیگر در این کشور ویا هر کشور دیگری انتخابات برگزارشد اما فرد مورد نظر آن ها از میدان کارزار انتخاباتی موفق بیرون نیامد، هیاهوی تقلب و ادعای دست برد به آرای مردم را حتی به صورت دروغ و جهت داده شده سازماندهی نمایند، آنگاه با فراهم سازی زمینه های ملی وبین المللی دخالت، آن هم با پوشش حضور به اصطلاح ناظران غربی و…  اقدام به ابطال انتخابات نموده و تلاش برای برگزاری دور دوم آن نمایند ویا ترتیبات دیگری اتخاذ کنند تا اهداف و مرام سیاسی قدرت های غربی تحقق پیدا نماید. از جمله ایتلاف میان نامزد برنده ای که مخالف غرب است با نامزد بازنده ای که مهره و مزدور غرب می باشد چنانچه یک چنین اقداماتی تاکنون در یکی دوکشور دیگر هم اتفاق افتاده و غربی ها از این طریق راه ورود مهره های سرسپرده خود را در داخل دایره حاکمیت دیگر کشورها، باز نموده اند. اما درافغانستان اگر ایتلافی میان دکتر عبدالله و کرزی صورت بگیرد نه از این بابت خواهد بود که عبدالله عبدالله مهره غرب است بل از این جهت این طرح، از سوی غربی ها پیگیری خواهد گردید تا با ایجاد این ایتلاف یک حکومت متشتت، ضعیف و مطیع را به وجود بیاورند تا در این صورت، تنها اجرا کننده اوامر ونواهی غربی ها باشد وبس.
به هرحال وقوف به مسایل افغانستان و نگاه موشکافانه و تحقیقی به جریان ها وحوادث مربوط به آن، هر تحلیل گر وصاحب نظری را به سمت نقش خارجی ها در ایجاد  تحولات نا مطلوب و خانه برانداز رهنمون می سازد و آنچه حاصل این رهنمونی خواهد بود فهم این نکته است که، قدرت های استثمارگر خارجی همواره در راستای اهداف از پیش تنظیم شده خود درافغانستان حرکت نموده، نه در گذشته ونه حال، نه در افغانستان بلکه در هیچ کشور دیگر دیده نشده است که حتی یکی از کشور های به ظاهر بی ادعای خارجی، گوشه ای از منافع ملی واسلامی افغان ها و یا اتباع سایر کشور های مورد طمع خود را مد نظر داشته باشند و در آینده نیز چنین چیزی متصور نمی باشد و انتخابات دور دوم  افغانستان هم، شامل همین پروسه خواهد بود. والسلام