X

آرشیف

غارت باغ انسانی

درین زمانه دل ازجور خار می لرزد
ز چـیـغ و ولــولـۀ لاله زار می لـرزد

ز قتل و غارت گل هـای باغ انـسانی
ز درد و زخم سکوت هـزارمی لرزد

ز انهـدام طـبـیـعت ز غـارت هـسـتی
به دست قـدرت سرمایه دار می لرزد

بجای سبزه وگل رابش پلاستیک است
بـیاد بـاغ و گل و سـبزه زار می لرزد

فغـان جـنـگل و مـرغ و گـیاه می آیـد
ز تشنگی دل کشت و شـیار می لرزد

نهنگ و ماهی ابحـار زنـده می میرند
ز زهـر عقرب و دندان مار می لرزد

زمـان خـود کـشی نسل آدم دوپاسـت
ز انـتحـاری مـذهـب شـعار می لرزد

ز مـافـیا و ز افــراطی و ز آدمخـوار
زکینه توزی سگ های هارمی لرزد

بلای جنگ وشرارت گرفته عالم را
ز آه و نـالـۀ مظـلـوم زار می لـرزد

گمان کنم که مزارع شـوندگورستان
ز بی شماری سـنگ مزار می لرزد

فـروش اسـلحه باجنگ میشودافزون
ازیـن مسـابقـه در کـشـتار می لرزد

زنقشه ییکه جهان رابه دردوغم آلود
ز استعـمارِ نوی پر شرار می لرزد

جهان به پنجۀ غولان فتاده خون آلود
چو آهوگان ز تیر و شکار می لرزد

ز جنگ سـوم و محـو تمـدن انـسـان
زتیره بختی و برگشت غارمی لرزد

بـه قعر دوزخ جاسوس و اطلاعاتی
فتاده مردم و دل بی قـرار می لرزد

دروغ وفتنه گری پالسی شودمنظور
ز طرح تـوطـئۀ بی شـمار می لرزد

ز بـس فـریب و تقلب تنیده در قانون
قضا وعدل وحقوق و عیار می لرزد

زخشم ونفرت ونفرین و انتقام وخون
صلیب ودرّه وشمشیر ودار می لرزد

زعشق وعاطفه دل ها چرا بود خالی
ز محـو همدلی و تـرک یار می لرزد

بچنگ زوروزر سنگ دل فتاده عشق
زخـشم سیستم و تولید و کار می لرزد

شروع زوررباطست و ضعف انسانی
زهوش مصنوعی درکارزار می لرزد

بهرطرف که نگه میکنی دل آزاریست
به مرگ مهر و ز قلـب فگار می لرزد

درین زمانه که دانش چراغ انسان است
چرا ز وحشـت شب های تار می لرزد؟

6/6/2018
رسول پویان
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.