آرشیف

2018-6-16

محمد اسحاق ثنا

عید

عید است‌بیا تا لب خندان تو بوسم 
زلفان سیه همچو شبستان تو بوسم‌

بوسیدن هر گوشه ای روی تو ضروریست
گر عید شود خال زنخدان تو بوسم

در‌خاک سیه دست زنی گل بفشانی‌
مادر‌تو بیا دست گل افشان تو بوسم

در عید روم سوی مزار شهدایت 
میهن من آن خاک شهیدان تو بوسم

یک عده بخواهند (غنی) دور ز قدرت
پیشانی این عده عزیزان تو بوسم

یک روز ثنا میهن من سوی تو آیم
من آه کشان روی یتیمان تو بوسم

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۱۴/۰۶/۲۰۱۸