آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

عید قـــــــــربان

عید قـــــــربان آمــده ،  جانم بقـــــــربان شمــــا
تحـفهِ   دگر   ندارم  ، لا یق ِ   شــــــان  شمــــا

 

حــــرف  دل  را  هـــــدیــه مــیســــازم ،  ز دل
ای یتــیمـــان  وطـن ، جـان  مـن وجــان شمــــا

 

 غــا فــــل   از  اشــک   یتیمـان   کـی  شـــــوم
شعلـــهِ   در  سیـــنه  دارم ،  از نیســـتان  شمـا

 

شــا هـــــــد   ببریـــــــدنِ  ،  نـــی بـــــــــوده ام
کی ز خـاطــر میـــــــرود ، فـــریاد و افغان شمـا

 

لیک  مـــــیدانی  که " نـــی" بـــا مــا چـــه گــفـت
 اعــــتمــادِ  نــیست ، دردم   را  بـــــدرمـان شمـا

 

دم  مـــــزن   از  یـــا ریـــی ، در ما نـــــد گـــان
خالی  و بشــکســـته دیــــدم ، عهد و پیمــان شمـا  

 

 

توجه: لطفاًبه این سروده نارسا وباابیات  بسیا ر مختصر بنده   خرده گیری نفرمایید
 

عید بر همگان مبارک

مورخ  15/8/1390 ساعت 2.49 دقیقه شب
 

nabiandalib@yahoo.com
edrisandalib@yahoo.com