آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

عید قـــربــــــان فاریاب در آتش نمرود

عید قربان وادای فریضهءحج یکی ازارکان اسلامی است،حضرت ابراهیم باآماده ساختن فرزندش اسماعیل جهت قربانی عشق وعلاقه ء خویش را به اجرای اوامر الهی درعمل نمایان ساخت، اسماعیل نیز مطابق هدایت پدر دست وپا بسته جهت رضای خداوند ج آماده قربانی گردید.این عمل درحقیقت ازمون وآزمایش بود که حضرت ابراهیم خلیل الله پیروزمندانه ازاین آزمون بدرآمد،عید تجلیل است از این عبادت بنده گی در راستای عبودیت خداوندگار عالم ،ولی خداوند به ازمایش وازمون بزرگ به بنده گان خویش ترحم وعطوفت را به نمایش گذاشت ،و حضرت اسماعیل با گذشت جان نمونه وتمثال اطاعت از پدر واوامر خداوندی پیامبری دیگر به جای پدر گردید ،عید در فاریاب چگونه اغشته به خون مومنان شد؟ روز عاشورا حسینی را همه در کابل به یاد دارند که یزید ویزیدیان تشنه به خون مومنان روز عاشورا حسینی را با اتش وخون به هم آمیختند و کربلا دیگری را در کابل به وجود آوردند، برای گرداننده گان این حوادث تفکیک جنسیتی ،وظیفوی چون افسر – سرباز زن وطفل و کلا همه هموطنان این دیار همسان دشمن اند، فقط مطابق برداشت های شرارت آمیز آنها فتوای چند تن نا بخردان که لباس وقبای دینی درپاکستان به تن دارند قتل مسلمانان افغانستان را مباح ،وجواز شرعی به خود تراشیده اند .
فاریاب نسبت موقعیت استثنای در شمال کشوردژاستوار مقاومت ومبارزه علیه این کور دلان شریر بوده است ،مقاومت مردم فاریاب در این دو دهه اخیر علیه دژخمیان تروریست نمونه از بینش وبرداشت ها انسانی مردمان این مرز بوم است، لذا بایست فاریاب و فاریابیان نسبت این عزم و استواری در بینش ها و برداشت های حقیقی اسلامی از طرف تروریست ها مجازات گردند، حمله به فاریاب در حین ادای نماز عید خود نماینگر تعصب کوردلانه بوده که در هیچ مسلک و مشرب انسانی قابل توجیه نیست،فاریاب در این اواخر نیزنسبت سیاست های غیر عملی وعوام فریبانه وموضع گیری های متفاوت حلقات سیاسی نیز دستخوش اختلافات ذات البینی گردیده ، شرارت بیشه گان کینه توز بادر نظرداشت ضعف حاکمیت دولتی و فساد گسترده اقتصادی ؛اجتماعی که ناشی از ان است ،نتوانستند که از انرژی با القوه و باا لفعل مردم فاریاب در راستای حاکمیت قانون سود ببرند.با درنظرداشت این وضعیت و حالت موجود شرارت بیشه گان کینه توز که همیشه جهت کشتار مردم فاریاب نقشه وپلان داشتند این ایام متبرک را به کربلای دیگر مبدل ساختند ،فاریاب درخون اغشته است وراه بیرون رفت از این بحران را چون سالهای قبل که ازموده بودند سپری خواهند کرد، فاریاب در ماتم و اندوه جان کاه ،فرزندانش را به خاک سپرده ،وجوانان فاریابی"سلاح افتاده برزمین را به دوش خواهند گرفت وسرود آزادی و آزادگی را مثل همیش به گوش شنوای همگان خواهند رساند"1 .

1 .. گفتارحماسی ارنیستو چیگوارا