آرشیف

2022-7-9

رسول پویان

عید قربانی

عید قربان است؛ لیکن خلق قربانی شدست

در مـیـــان دوزخ طالـب بـریـانی شدسـت

زن را محـروم کرده از همه حق و حقوق

مردوزن در محبس طالب زندانی شدست

*******

 

عید آمـد شادمانی‏ها عـزا گـردیده است

تندرستی وخوشی دردوبلا گردیده است

از دم تیغ ستمگر خـون مـردم می چکد

مرغکان ازآشیان خود جدا گردیده است
*******

 

دره و کوه و دمن از خون مردم رنگ شد

لاله زاران وطـن صـورتـگـر ارژنگ شد

صلـح و آرامی و آسـایش به دسـت طالبان

تیغ و شلاق و تفـنگ و انتحار و دنگ شد

*******

 

قتل عام و کوچ اجباری پیام طالب است

کینه و تبعیض قومی درمرام طالب است

می کشد ویـرانه می سـازد آتش می زند

محو فرهنگ و تمدن انتقام طالـب است

*******

 

طالب از کشتار مردم شادمانی می کند

خـون مردم را به جام ارغوانی می کند

همسران خویشتن را می رساند سه وچار

زیـر چتر دین بسـی شهوتـرانی می کند

*******

 

نقل و شیرینی ندارد کودکان در به در

از ستم آواره گـردیـدند در کـوه و کمر

ارمغان طالبان کشتاروفقر مردم است

رنج و آزار و جفای طالبانی، درد سر

 

8/7/2022