آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

عید سید قربان مبارک !

فرارسیدن عید سید قربان روز بزرگترین امتحان بشر نزد پروردگارتوانا، روز همدلی، روزصفائی،روزصمیمیت، روزیگ رنگی ،روزصلح،روزبرادری، روزبرابری، روز گذشت ، روزصبر وبردباری را از اعماق قلب برتمام مسلمین جهان خصوصا ملت شریف ونجیب افغانستان  تبریک و تهنیت میگویم! .
به امید اینکه یک باردیگردرین روز پرمیمنت تمام افغانها دست به دست هم داده ، درشکوفائی وآبادی کشور خود سهم  گرفته وبا کنارگذاشتن کینه وکدورت ها یک پارچه شده ونگذاریم دیگر دشمنان وطن ما ازما به عنوان ابزار درویرانی وطن ما استفاده کنند.
برادر کشی ، غارت گری ، ویران گری وخراب کاری دیگر بس است، بیائید با استفاده ازین روز بزرگ ،گرد هم جمع شده .
درمقابل دشمنان مشترک وطن وملت خود مبارزه کنیم . نگذاریم که  دیگر اشکی ریخته شود ،نگذاریم که دیگر خونی ریخته شود ،نگذاریم که دیگرخانه ای ویران شود، نگذاریم که دیگر مادری بیوه شود، نگذاریم که دیگر طفلی یتیم شود و نگذاریم که دیگر مادروپدری داغ دیده شود.
بیائید همه مسلمان باشیم ،بیائیدهمه پیروی پیامبر بزرگ اسلام باشیم وهمه برادر باشیم وپیروی یک مشت خراب کار وبی بندبارنباشیم ،خداوند راه درست را به ما نشان داده ما را ازکشتن و خراب کردن خانه برادر مسلمان ما منع کرده است . پس چرا ما خود سرانه وکورکورانه به دنبال هرکس برویم.خداوند به ما عقل ومنطق داده است که باید دقیق قدم برداریم و از آن استفاده کنیم .