آرشیف

2022-7-9

جام غور

عید سعید قربان بر همه مسلمانان مبارک

عید سعید قربان بر همه مسلمانان مبارک

 

فرا رسیدن ایام خجستۀ عید سعید قربان عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان را که پر شکوهترین نماد ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد وخود گذری در برابر امر خالق یکتا ست برای تمام مسلمانان جهان تبریک میگویم .

خدایا توبه انسان فهمانده ایی که عید میعادی ازقربانی و ایثاراست ،عشق به انسان بزرگترین برج وآزادی نورانی ترین تجلی است .بار الها! درین لحظات خجسته تلبیه وتکبیر وتعظیم از تو خاضعانه می خواهیم تا به آنانیکه شمشیر های برنده ای را که بر آیات جهاد مزین کرده و برگلویی برادرش نهاده اند آگاهی وعقل وبصیرت اعطا کن ! تا دراین معبدی ازعشق و میعادی از قربانی وایثار برادرش را در آغوش بگیرند .
پروردگارا!
در این میعادی ازایثارو آزادگی انسان را برادر انسان بساز!
آمین یا رب العالمین