آرشیف

2014-11-18

انجنیر محمد گل نوری

عیدت مبارک

عید آمد عید آمــد, بر مسلمین نویـــدآمـد
خوش آنکه موفق شــد دوباره به عیـدآمــد

عیـــدانه دهیـد بر ما, و بر جمیع مسلمیـن
ثنـــا گویـیم خـــــــدا را ای جمیع مومنـین

رویــد به قربانگاه, چون ابراهیــم خلیل الله
ریزیـد خونش را د ر راه پــــــــاک الله

قــربانی دهیـــد اعلی, ازمال پاک وصفـــا
چون به قربانگاه رفت اسمــاعیل ذبـیح الله

الهی توی مقبـــول ,دراجابت هرمعـــــلول
میکنیم قـربان قربانی ماسـت مـــعلـــــــول

گناه داریم وبسـیار,توی بخشایــش هرکــار
ماراگردان پیروز درهرمیدان وپیـــــــــــکار

دعا خوانید وقرآن, خواهیـد ازرب رحمن
که عفـوکنـد بخشــــش الله پا ک سبحـــان

ای برادرمومن, بکوش در راه این دین
که دارداین دین, خوشــی دردنیــــاودارین

شیطان که دشمن است, کمین به توومن است
دارد قصـــــدایــمـان حیله ومــکارگـــراست

چه گویم دروصف شادی, ازبس که دارم امیدی
چون فرموده است الله شیطانست نومیدی

شادی کن درین روزها سرشـارازقلب ها
شاد باشد هرمسلمان درین روزهای پــربها

تبریک گویم ازدل وجان, بر همه مسلمانان
خوش بیایـــــد برشماخوشی عیــــــــد قربان

سراینده: محمد گل نوری