آرشیف

2019-3-18

afrotan

عیاری که نا عیار شد !

شجرة النسب گِره اختلاف عطا مد خان نور امپراطور سابق  شمال به نخستین روزهای امپراطوری اش میرسد که تولیت  ولایت استراتیژیک بلخ را به وی  که تنها با جنگ آشنائی داشت واگذار گردید  . بلی ! عطا محمد نوریکی از فرماندهان  مجاهدین علیه اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در مزارشریف بود که در سلطنت دست نشانده حامد خان کرزی بحیث متولی روضه شریف با عزائم  امپراطورانه اش  منصوب شده بود .

عطا مد خان نور امپراطور سابق  شمال

آنچه که از نخستین روزدرعرصه حکومت داری و تولیت روضه شریف از این متولی جدید التقررمی بینیم با همه اقدامات درراه اعماروبازسازیی که در دوران تولیت عطا مد خان متولی روضه شریف  انجام شده است درمواجه آشکار با  شعار های بلند بالای چونتحقق عدالتو ارزشهای جهاد و مقاؤمت  بوده که اززبان وی وحامیان سینه چاک اش  بیرون می آیند آنچه که در صحنه عمل بوضوح مشهود است فاصله عمل تا شعاراست کهازمناره های مرمرینکاخ های  که برویرانه ها وکوخ های فقرای مملکت جنگزده افغانستان  آباد شده اند شنیده میشوند ! قدرت های خونخواربیگانه همیشه تلاش کرده اند تا با استقرارپایگاه خویش درمیان اقشاروطبقات متنفذ جامعه برخی ازنامورترین چهره های متنفذ جنگی و سیاسی جامعه را به تناسب گروه خونی آنها اسیردر دام  ثروت و قدرت سازند و برخی از این رجال اسیر شده را به دنباله روی ازسیاست ها و استراتیژی های خود وادار کنند . چنانچه در همین کشور جنگزده ما افغانستان  می بینیم که استعمارجدید برعصای کج و معیوب امتیازات درزمین اماده کرده شده  برای رشد و نمویی مناسبات بورژوائی آنهم با شیوه مافیائی رجال برجسته کشور ما را اسیر ثروت و قدرت و غرائز پیدا وپنهان شهرت میسازند ،استعمارجهانی پس از آنکه  نقاط ضعف اکثر رجال برجسته یک ملت و یک تمدن  را تشخیص نمودند تکیه وفشار دادن  برنقاط ضعف آنها بصورت ناجوانمردانه و با شیوه خائنانه نقشه اسارت و انهدام یک ملت و یک تمدن را نیز میریزانند که این شیوه یک مصیبت بزرگ در تاریخ ملتهاست . جالب است که استعمار جدید برای غارت کردن ملتها که از نسخه مجرب اعتیاد برمصرف استفاده میکنند شیوه ء واحد غارت و استلاگری را بکار میبرد آن اینکه ابزار مشروعیت دهی در میان ملتها  نیز برخلاف گذشته بصورت مساویانه و عادلانه !!

ادامه مطلب در اینجا