آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

عکس هـــای پیش از کار و بعد از کـــار ساختمانی

به پیشواز بهار سال 1392

مراتب احترامم را به همه خواننده گان سایت وزین جام غور به عرض می رسانم وامید وارم که سال 1392 را با خوشی اغاز وبا کامیابی وبهروزی به پایان به برند .
زندگی یعنی تلاش هدفمند برای راحت دیگران است وخوشا به حال کسانی که با وجود دغدغه های فراوان وجود شان برای راحت دیگران مفید بوده است وما جمعی که درین ولایت غور درین جغرافیای فراموش شده که لاف خدمت گذاری به مردم می زنیم به نام معاش یک جیره به خور نمیر را به جیب می زنیم وازان امرار معاش می نمائیم ودر راه خدمت گذاری در نزد مردم مسئول می باشیم واگر توانسته باشیم خدمتی ولو کوچک هم باشد برای آبادی این وطن انجام داده باشیم خوب و الی در نزد مردم شرمنده وسرافگنده می باشیم و چه خوب است از طریق سایت جام این کرده ها ونا کرده های خویش را برای آگاهی هموطنان خویش به نشر به سپاریم . ومن روز ها شده قصد دارم تا این عکس ها ی که نمایانگر حالت ساختمان قبل از کار وبعد از کار را نشان میدهد به فرستم متاسفانه این خط انتر نت بسیار ضعیف واز ارسال عکس ها معذرت می خواهد وشاید هم هرگز ارسال نشود وبهر تقدیر امسال ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود بالایی بیش از صد ساختمان ابیاری را بصورت اساسی اعمار نموده وبه خدمت مردم رنج دیده غور به بهره داری سپرده است وفعلا به مشاهده شما به تعداد ( عکس ) که حالت قبلی وفعلی ساختمان را نشان میدهد ضم این نوشته کوتاه می باشد ومن از توضیحات بیشتر در مورد خودداری نموده فقط به ارسال عکس ها بسنده نمودم تا تحفه ای باشد برای تجلیل از سال 1392 
هجری شمسی که امید وارم مالامال از خوشی ها برای هموطنانم باشد ودر فرصت بعدی باقی ساختمان های ابیاری که اعمار شده خدمت خواهم فرستاد .

بااحترام 
محمدامین وکیل

 

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391

 

کار کرد ها و فعالیت ریاست آبیاری ولایت غور در سال 1391