آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

عکس های از گوشه و کنار دولت یار

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

کشرو

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

کشرو

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

کشرو

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

دولت یار در زمستان

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

دولت یار در زمستان

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

ده مرده

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

تگاب دولت یار

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

تحت دولت یار

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

بند دیوالک

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

بند دیوالک

 

عکس های از گوشه و کنار ولسوالی دولت یار ولایت غور

کشک بهار