آرشیف

2015-1-22

محمود شاهد زاده

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پـــونــــه ی هندوستان

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان

 

عکس به مناسبت فراغت دانشجویان افغان در شهر پونه ی هندوستان