آرشیف

2015-2-11

محمد صیفور یوسفی

عکس از مناطـــــــــق مختلف ولایت غور

 

برای مشاهده اندازه واقعی عکس، بالای عکس ها کلیک کنید. این طور میتوانید عکس را با ابعاد بزرگتر و بهتر ببینید.