آرشیف

2022-7-11

نظیر ظفر

عيد چپاولگران

ملت  بخون نشسته   شما عيد ميكنيد 

دلها به غصه بسته  شما   عيد ميكنيد

از  ارض   و از   سما همه   الام   امده 

بر كلبه اى شكسته  ، شما عيد ميكنيد

از بهر قرص نان همه مغموم و دلپريش

مهر   از شما  گسسته شما عيد ميكنيد

اولاد.   اين     وطن   زغريبى   روزگار 

رفتند   دسته دسته    شما عيد ميكنيد

آه يتم   و بيوه شود  خصم   جان تان

انها ز غصه خسته، شما عيد ميكنيد

  نوشته نذير ظفر