آرشیف

2020-8-4

نظیر ظفر

عيد يعني چه
 
  • عيد يعني ز كينه دور شدن
  • عيد يعني كه با سرور شدن
  • عيد يعني ز غم بعيد شدن 
  • عيد يعني بهم سعيد شدن
  • عيد يعني ز بغض ها رستن
  • عيد يعني كه دوستي بستن
  • عيد يعني وصال همديگر 
  • يعني پيمان دوستي از سر
  • عيد باشد وديعه سبحان
  • عيد باشد براي  هر انسان
 
 نوشته نذير ظفر