آرشیف

2019-2-6

#عوامل_عمده_جنگ_در_افغانستان

#عوامل_عمده_جنگ_در_افغانستان

( جنگ های قومی،مذهبی، و نا امنی افغانستان!)
 

در این بخشی از مقاله خود میخواهم از قلم،ودیدگاه خود بنویسم :
امروزه ملت افغانستان در جنگ و ناامنی بسرمیبرد و اگردقیق شویم دراین اواخر وضعیت حکومت افغانستان وخیم شده که باعث جنگ های داخلی وخارجی در افغانستان تلقی میشود و این جنگ ها ریشه میگیرد از استراتیژی کشور های بیگانه که استراتیژی های  آنها با به چالش کشانیدن افغانستان و موانع بزرگ بالای میسر پیشرفت وترقی  افغانستان طرح ریزی شده. و ما نمیتوانیم که کشور خود از این وضعیت نا امنی خارج بسازیم! امروزه کشور افغانستان در جنگ داخلی و خارجی به سرمیبرد! اگر بیایم بالای مشکلات داخلی بحث کنیم عبارت از فقر،فقدان کار،فقدان حکومت داری بالای شهروندان،وفقدان امنیت برای شهروندان کشورمحسوب میشود/ که این عمده ترین و اساسی ترین مشکلات ویا چالشها برای افغانستان تلقی میشود.که در لابلای مقاله خود واضیع تر بحث خواهم نمودعمده ترین مشکلات که در عوامل داخلی افغانستان وجود دارد عبارت از ذیل میباشد

#فقدان_کار_وفقدان_عدالت_اجتماعی: امروزه کشور افغانستان  با بحران فقدان کار به سرمیبرد. و با فقدان عدالت اجتماعی در نهاد های دولتی که شهرندان را دلسرد کرده از ادارت دولتی بر هر دروازه نهاد های دولتی تک تک میزند ولی کسی نیست که برای آن اشخاص زمینه شغل را فراهم بسازد و از طرف دیگر در ادارت دولتی ما سخت اشخاص قوم پرور جاه گرفته که یک عده اشخاص مجبور میشود که وطن را ترک گفته و مهاجرت کند و دست بر دورازه دیگر بکوبد. و یک تعدادی دیگر هستند که از همین فقدان کار و عدالت اجتماعی دست به صرقت میزند که این مشکلات داخلی کشور را افزایش میدهد. اینجاست که یک عده رو میاورد بر افراد مسلحه غیر شناس. که این به یک معنا بر عیله حکومت تربیه و پروش میشود.

یک عده افراد هستند وقتکه برای نهاد ها مراجعه میکند ولی در آنجا برای این افراد مقام و.یا کار داده نمیشود. وآنها حیران میمانده که کدام مسیررا تعقیب کند. سرقت را هم برای خود یک پدیدۀ بد جلوه میدهد و برای این شخص از همه خانواده اش مهمتر بوده چون وجیبه شخص است که باید برای خانواده اش یک لقمه نان تهیه کند و قتکه آن افراد نگاه میکند که نه حکومت برایش کدام کار را انجام میدهد و نه دیگران  بس این هم از از روی مجبوری گام میگذار بر گروه طالیان و یا داعش چون در آنجا برای آن مزد داده میشود وبر علیه حکومتش می جنگ ات. و این نجاست که جنگ های داخلی و شهروندی در مقابل دولت آغاز میشود. و دولت در نا امنی و جنگ درونی بسر میبرد

#شایستگی_جانشین_قوم_سالاری: بعضی اوقات افراد با نهاد های روبرو میشود که در آن نهادها فساد جریان دارد و در آن نهاد ها شایستگی ها خذف میشود و در مقابل آن قوم گرایی ظهور میکند. که اینجا است یک عده نهاد دولتی فاسد زده میشود و افراد فرهیخته کرسی های خود را برای افراد قوم سالار ترک میکند و دراینجا است که اصل شایسته سالاری از بین میرود و جای خود را براصل قومی گرایی رها میکند. ویکی از پدیدۀ های مهمی دیگر است در نهاد های افغانستان که تابه امروزه تکرار میشود که عبارت اند از شوت میباشد که این رشوت انگیزه های مدرن را به انگیزه ها سنتی مبدل میسازد افراد اشخاص هستند که رتبه علمی شان ماستر دوکتور اما جاه ندادن آنها در سازمان ها ویا نهاد های دولتی. در برابر پول چون برای یک تعداد دانش نه بلکه پول مهم بوده در این قسمت هم ضایعات به چشم میخورد. و ان یک عده خود را با گروه های ترویستی تسلیم میکند وبا آنها در نا امنی کشور میکوشد.  

#عامل_خارجیکه بر میگردد به سایر کشور های همچون (پاکستان،ایران، عربستان،امریکا)که عمدتآ نقش مهم را درنا امنی و سیاست  افغانستان بازی میکند.و یک عده از کشور های هستند که  استراتیژی های مختلف رابرای نا امنی، جنگ های داخلی وقومی طرح ریزی کرده و آن کشور ها توانسته که استراتیژی های خود را بالای ملت افغانستان تطبیق ویا عملی کند/ و آنها توانسته جنگ های قومی،مذهبی،وناامنی را در کشور رونما باسازد. واگرمتوجه شویم امروزه سایر کشورها موافق شده که حکومت افغانستان رابه چالش،جنگ،ونا امنی بکشاند!

دراین اینجا مختصرآ بحث خوهیم گرد بالای کشور های که مستقیمآدرجنگ های داخلی افغانستان  مداخله میکرد !

#پاکستان: پاکستان یک کشور است که در جغرافیا افغانستان وهند تولد شده و تهداب آن  کشور توسط دولت انگلیس گذاشته شده است.امروزه در وضعیت نا امنی کشور رول عمده را بازی میکند.

چرا پاکستان میخواهد که درسیاست افغانستان و در نا امنی های افغانستان نقش داشته باشد؟ 

این یک سوال عمده واساسی برای ملت افغانستان جلوه میشود.وشما میتوانید در لابلای مقاله جواب سوال در یافت کنید.  

 میخواهم باقلم خود به این موضوع بپردازم/ امروزه اگر نگاه کنیم کشور پاکستان در تمام نا امنی های دولت ما نقش مهمی را بازی میکند. پاکستان یک کشور است که بعد از معاهده دیورند مخالف افغانستان قرار گرفت که این همه مخالفتها تلقی میشود درمورد مسئله دیورند./

 امروزه اگر دقیق شویم تمام این جنگ ها انتحار، انفجار، در خاک ما طرح ریزی ازطرف دولت پاکستان محسوب میشود.

 که هدف شان نا امنی ها و جنگ های داخلی و خارجی  کشور ما تلقی میشود. که مانتوانیم خود را خود کفا ساخته و از این حالت جنگ و نا امنی ها بیرون کنیماگر متوجه شویم دولت های خارجی امروزه توانسته که استراتیژی  های خود موفقانه در مرز افغانستان  تطبیق کند. امروزه افغانستان دریک جنگ وحشتناک عیله تروریزم جهانی ومنتقوی  به سرمیبرد و این جنگ را سازمان ملل یک جنگ داخلی قومی ومذهبی معنا میکند و هیچ اقدام در قبال جنگ افغانستان و پاکستان نداشته. امروزه جنگ پاکستان با افغانستان بالای خط دیورند معنا میشود یعنی اینکه پاکستان این همه  نا آمنی ها را بخاطر  برپاه کرده که دولت افغانستان نتواند خط دیورند را از دولت پاکستان طلبکند. و امروزه پاکستان در کمین این است که کدام زمان دولت افغانستان برای آنها مسئله خط دیورند را تسلیم میکند. و اگر کسی پیدا شود در درون دولت افغانستان که مخالف و موانع در مسیر خط دیورند قرار بگیرد توسط دولت پاکستان نابود میگردد که ما شاهد بودیم بیشترین شهید را درمسلئه خط دیورند داشتیم به طور مثال جنرال رازق که توسط غلامان پاکستان شهید شده. و همین طور سد های دیگر/ امروزه جنگ افغانستان با پاکستان میتواند که مسئله دیورند معنا گردد. تا زمانی که خط دیورند به رسمیت شناخته نشود از هردو طرف این جنگ هاو این انتحار،انفجار جریان میداشته باشد و افغانستان در حالت نا امنی به سرخواهد برد

 اگر نگاه کنیم در حکومت وحدت ملی توسط رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بالای پاکستان روز های سیاه و ضربه های اقتصادی ،سیاسی تکرارشد و کشورپاکستان از نگاه اقتصادی با کشور افغانستان از هم فاصله گرفته که این یک ضربه بزرگ اقتصادی برای دولت پاکستان محسوب میشود

 از نگاه سیاسی در تمام جهان کشورپاکستان را حمایت گر از گروه ترویزم لقب داده که این یک  ضربه سیاسی برای دولت پاکستان محسوب میشود و اگر نگاه کنیم  کشور پاکستان ازیک عده کمک های مالی محروم گردید که این ضربه های بزرگ محسوب میشود در زمان حکومت وحدت ملی که بالای کشور پاکستان تحمیل گردید!   

پاکستان یک کشور است که بر علیه افغانستان ترویزم را پرورش میدهد. و اگر نگاه کنیم گروه طالبان اولتر از همه زیر حمایت کشور پاکستان قرار میگیرد پس به این نتیجه میرسیم که دراین همه نا امنی ها انتحار،انفجار دست کشورپاکستان بود  وآن را هم برای مسئله دیورند جلوه می نماید

خلاصه پاکستان نه در گذشته وچه