آرشیف

2015-1-8

فخرالدین فایض

عوامل عقب مانــده گي مجاهدین در افـغـانستان

بعدازینکه مجاهد ین باکمک خدا (ج) وبازوی کفرشکن ملت افغانستان توانستـند شرمند گی را نصیب قوای اشغال گر(روسان ) کرده وازخاک مقد س خود (افغانستان ) اخراج نمود ند، و بوی معطرگلهای آزادی رابه مشام هرفرد افغانستانی  رسانید ند وبرای جهان وجهانیان ثابت ساختن که مرد م افغانستان زیر چتراین وآن زیست وزنده گی را د وست ندارند .

    اما باتاسف د یری نگذ شت که  بارد یگر بسوی ارتجاع وانحطاط وعقبگرای رانده شده وازهم گسخته گی وعد م داد گستری ازایشان پد یدارشد.  که میتوان عوامل متـعد د را راجع به بازگرای این گروه مـأثـردانسیت

اول –  داخل شد ن گروهاي مرد م به صفوف مجاهد ین :

البته باید یاد آورشد که درصفوف مجاهدین گروه های مختلف پیوستند که هرکدام زیرنام مجاهد و کلمه پاک جهاد اغراض شخصی خود را تعقیب نموده وهمیشه درپی بدست آورد ن فرست برای قتل وقتال وغارت بودند وبدون پیوستن به صف مجاهد واستفاده ازنام مجاهد زنده گی خود را درخطرمیدییدند

وهمیشه کوشا به این بودند تادربین مجاهدین خلای به وجود آمده وآنها ازین خلاء به نفع خود استفاده نمایند. مجاهد ین استقلا ل کامل نداشته و پیرو ازاراده خود نبودند    دوم : 

بلکه هرکدام ازبادا ران پس پرده خوداطاعت نموده و گفتارآنان را  لبیک  گویان می شنیدند ود رصورت رضامندی باداران شان هرنوع منفعت ملت بی چاره ورنجدیده را نادیده گرفته وضررهای ملت مظلوم را چون برگ کاه  نظاره میکردند وهرآنچه را ازخارج دستورمیافتند برای عملی کردن آن ساق برهنه مینمودند .

وآن هم باداران مختلف واهداف مختلف که یکی ازجانب شرق حمایه میشد واهداف شوم آن را بدون ازینکه  احساس کند برسری ملت خودغبارغم می پاشد عملی میکرد ، دیگرش ازجانب غرب حمایه شده وهیاهوی غربیان را منعکس ساخته واهداف آنها را پیاده مینمود.

سوم عامل که موجب شکست  مجاهدین شد سرايت  مرض مرگبارتعصب،  نژاد پرستی وقوم خواهی بود

این مرض وخیم وپرخطر که سالیان دراز حلقوم وطن عزیزما ( افغانستان ) را می فشرد درزمان مجاهدین بحد نهایی خود رسیده ومانند بخار وطن را به انفجارشدید روبرو نمود ، که از پارچهای دفع ناپذیر همان انفجاریتیم وبیوه ومعیوب نیم وطن را مملو ساخت .

بد ون شک وبد ون کدام تردید طوریکه تندباد نجات ناپذیرتعصب هرقوم وملت را بسوی عقب مانده گی وقهقرا سوق میدهد وبد بختی وحرج ومرج را به بار میاورد همین گونه ملت مظلوم افغانستان را نیزسالم نگذاشت ومجاهد ین که دران زمان رهبری ملت را بعهده داشتن نیزمتأثرگردیدند .

وفارمول مشهور که میگویند ( افغانها وطن خود راآزاد کرده میتوانند اما وطن خود را نگاه کرده نمیتوانند)      عملی شد،  وکسانیکه خواستار روز پراکند ه شدن مجاهد ین بود ند ازشعله آتش تعصب بهره برده ووطن پرنور ازخون شهدا را به یک زندان سیاه ووحشتناک مبد ل ساختن که تا امروز جهان ازتاریکیهای آن درامان نیست

وهرلحظه احتمال ميرود  که دهشت ووحشت جد ید دامن گيرهمه ملت ها شود .  

 

فخرالد ین« فایض»  غوری