آرشیف

2015-10-25

محمد سرور انوری غوری

عوامل تهدیدکننده امنیت ملی:

– جنگهای بین المللی.

– تحریم های اقتصادی.

– بحران های سیاسی منطقه یی وفرامنطقه یی .

– حوادث وآفات طبیعی .

– شیوع بیماری های گوناگون.

– انقلابات وشورش ها .

– درگیری های قومی.

– بحران های داخلی سیاسی ,اقتصادی و……..

–  پیدایش و گسترش ایدئولوژی که مخالف حاکمیت ملی کشور باشد.

– فزونی یا انفجار جمعیت کشورهمسایه، به ویژه همسایه مخالف.

– پیشرفت اقتصادی وتولید انبوه درکشورهمسایه به ویژه همسایه مخالف.

– اتکای بیش ازاندازه اقتصادی ، فنی ونظامی به یک کشوری خاص.

– کوچکی وضعیفی یک کشورازنظرقدرت.

– موقعیت نا مساعد جغرافیوی.

– افزایش قدرت نظامی کشوردشمن.