آرشیف

2018-5-23

دوکتور ص. سعیدي

عوامل تشدید جف جف پدرامی!

با شف شف ګفتن در مورد تذکره و هویت افغانی، نام و عزت افغان و افغانستان  موافق نیستم و مشکل حل نمی شود.  
بلی این مشکل از آغاز توسط ستمی ها و طاهر بدخشی فورمول بندی شده و در بی هویت کردن افغانستان و بی عزت کردن افغانستان و افغان عوامل، منافع و مصالح مختلف دور و نزديك دیګران و افراد معذور و مزدور نهفته و با هم ګره خورده اند. 
اهداف دور و نزدیک دیګران دست به دست هم داده اند و این مسأله  را اول  معضل ساخته و اینک روز به روز چاق کردند و چاق میکنند. این موضوع ، اغوا، جفن و چرند اګر خوب مدیریت نه شود، حاکمیت قانون تطبیق نه شود، شهامت عادل به خرچ داده نه شود، مشکلات زیاد ایجاد کرده میتواند و میکند.

عوامل معضل و مشکل:
بی عدالتی های تاریخی که پادشاهان و حکام ګذشته در جوامع مختلف و از جمله در حوزهء تمدنی ما و افغانستان از دین، مذهب، قوم بخاطر منافع و مصالح تحکیم قدرت خویش سوء استفاده کردند و حال پدرامی ها، منصورها، رحیمی ها و … در بحثها، اغواء ګری ها بانتیجه ګیری های فاشسیتی و متعصب با پوشش های طلایی و در واقعیت با چوبک زدن ها  درین کثافات آنرا وسیله، کسب لقمهء نانی و رسیدن به قدرت سیاسی و عقده ګشایی های خویش   کرده اند. به این ترتیب  از آن میخواهند و در ١٨ سال ګذشته در سایه ب52 از آن جانانه ولی نامردانه استفاده کردند  و منفعت شخصی و لو به خون و اشک مردم تماشد، بردند.

حاکمیت دست نشانده هم با باج دادن این مسأله به صورت مهلک آنرا چاق کرد. 
نفوذ وسیع ستمی ها و بخش عناصر مأیوستی و فعال بودن شان در رهبری جمعیت اسلامی و ماهیت دشمنی قومی و سمتی شان خاصتاً و دشمنی با افتخارات کشور و از جمله به کتلهء بزرګ کشور یعنی پشتونها و تاریخ شان عمداً پشتون را با افغان مانند عدهء دیګر مغالطه کردن و این اصطلاح جدا ګانه را یکی دانستن، و دهها مطلب بی ربط را به این مسأله ربط دادن و وعده های چون فدرالی همه مشکل را حل خواهد و …. در واقعیت به براندازی افتخارات افغانستان، تجزیه و توهین افغانستان مطابق خواست ایران و پاکستان و به زور پول و امکانات ایشان،  پرداخته اند و میپردازند.
روسها و ګروهای مربوط بنا بر معضلات سیاسی زمان تسلط شان. مقاومت مناطق وسیع خاصتاً پشتون نشین،  بر افغانستان و معضلات زعامتی در داخل حزب دېموکراتیک خلق افغانستان در وجود حلقات معین  به این عرصه مانند پدرامی ها کار کردند و در موارد زیاد مرتکب و زمینه ساز بی عدالتی ها، انتقام جویی و تصفیه قومی های وسیع علیه پشتونها شدند. 

کار برای تجزیهء افغانستان با طرح فدرالی پدرام آغاز نه شده، درین عرصه کار بس وسیع و طولانی است و تصفیه های قومی در شمال و اسکان در  خط نوری مطابق برنامهء  و برنامه های طویل المدت درین ابعاد وسیع دارند. 

ایران سیاسی دیروز و امروز، از سقوط حاکمیت نادر افشار تا این دم به عوامل مختلف سیاست دشمنانه را در افغانستان علیه افغانها بس موفقانه اجرا کرده و در بخش های مختلف کار وسیع ضد افغان و افغانستان دارد. 

ایران در زمان حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان  و بعد در زمان حاکمیت 18 ساله ب 52 با دادن پول های بوجی به ایشان و دهها حزب و سازمان مربوط دقیقاً درین راستا کار وسیع کرده و شده. 

به یقین همانګونه که به اقای سپنتا پول داده شده تا از پدرام حمایت کند به دهها سیاسی موجود و حاکم درین عرصه پول داده شده تا حرکت براندازی افغان، افغانستان و در براندازی عزت این کشور به نام افغانستان کار وسیع شود و از پدرام حمایت شود. ګروپ پارلمانی پشتون تبار با تمام منطق سخن در همین چوکات کار میکنند و ما سناریو ها و به بحران کشانی ایشان را مانند صحنه های تیاتر دیدیم. جابجا شدن کادر های ایران نوکر در کرسی های حساس در داخل آفغانستان و در سطح جهانی و تمویل پروژه های کلتوری و فرهنګی به نفع ایران درین عرصه در داخل و در سطح جهانی به پول های ګزاف ایرانی صورت میګیرد. درین عرصه منطق سخن و مواضع عملی شان، تبلیغات و مواضع شان به مناسبات مختلف، اندکترین شک را درمورد باقی نمی ماند. بلی جابجا کردن این نیروهای ایرانی در  میدیای جهانی و یا راندن افراد ملی درین چوکات تصادفی نیست و در چوکات همین دسایس قرار دارند. 

انکشاف اخیر روابط امریکا و ایران، روابط آمریکا و روسها، هماهنګی و یا اتحاد روسها و ایران و اخیراً برنامه های اقتصادی حاکمیت محمد اشرف غنی در مدیریت اب، معدن، جنکل  و بلاخره لغوی توافق انرژي اتومی امریکا با ایران و اعلان صریح و هوشدارهای  مخالفت رئيس جمهور و مقامات ایران به امریکا و اینکه ګفتند ما در کابل با شما خواهیم دید و در سوریه با هم به مصاف رفتند، این همه و همه پول و امکانات ایرانی اند که پدرامی ها این جف جف دارند. ورود نیروهای جنګجوی فاطمیون  همان برنامه تحت فشار قرار دادن امریکا توسط ایران در منطقه و نکام کردن برنامه های اقتصادی مدی یت اب و معادن اقای محمد اشرف غنی است که به یقین به طور استادانه عمل در راستای تهدیدات است که مقامات ایران آنرا به مناسبتهای مختلف علناً اظهار داشتند. 

پاکستان در هرچه ابرو و عزت افغانستان بریزد متحد دست اول ایشان است.

 پاکستان در تمام مدت موجودیت خود و در زمان جهاد مردم افغانستان و اخیراً با وجود افشاء شدن جهانی سیاست دشمنانه شان  علیه افغان، افغانستان، پشتون و عزت علیه کشور ما افغانستان عزیز دست  بردار نه بوده و نه خواهد شد.

زمان و تجاوز های پی در پی پاکستان علیه حریم افغانستان و سکوت متعهدین جهانی افغانستان ثابت کرد که  نیرو های جهانی اګر اهداف شان را پاکستان حاصل کنړ و این اهداف شان به رفتن ابرو و عزت افغانستان به نفع پاکستات تمام شود، برای شان اهمیت ندارد. جف جف پدرام و پدرامی ها ازین چشمه ها و کثافت نیز آب میخورد. 

 

بخش عمدهء مقاومت بنابر عوامل مختلف  در برابر نیرو های خارجی   به شمول عامل جغرافیایی از  مناطق پشتون نشین متبارز بوده و است،

شکستن وحدت اسلامی به قوم و سمت در کشورهای اسلامی سابقهء وسیعتر دسایس جهانی دارد،

اتحاد سراسری افغانستان وتامین صلح و صمیمت افغانی حضور نیروهای اجنبی را در افغانستان منتفی میسازد. و پدرام اضافه میکند که از فرصت خوب وجود خارجی ها باید حد اعظم استفاده شود که این همه و همه تفاصیل دارند و این همه و همه جمع سکوت ماستمالی و عدم فعال بودن اکثریت ملت و یا سیاست به من چه؟ دست به دست هم داده و سبب تشدید جف جف این خاینین ملی بدنام و بی عزت شده است. 

حاکمیت از ترس رفتن  از بحران به بحران دیګر شجاعت اجرای تطبیق حاکمیت قانون را یا ندارد و یا عملاً با ترس و لرس عمل میکند. 

این همه دست به دست هم داده و سبب تشدید جف جف پدرامی ها شده که تفاصیل بیشتر نیز دارند.

من مختصر نوشتم، شما مفصل خود دانید.

 الهی خیر

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

00447886474638

22/5/2018