آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

عوامل تخریب کننده محیط زیست

آلودگی محیط زیست
دوستان گرامی خداوند ج زمین را بخاطر آرامش واسایش انسانها آفریده وانسانها بجای آبادی نباید آنرا ویران کنند زمین وآنچه در آن است از ابحار واشجار واثمار شروع تا حیوانات ونباتات همه برای آن است تا انسان ازان بهره گیرد وبه زندپی شکوهمند ادامه بدهد..مسأله آلودگي يكي از مهمترين و حادترين مسائل ناشي از تمدن انساني در جهان امروز به شمار مي رود چرا كه از اعماق چند هزار متري زمين گرفته تا معادن ، آبهاي تحت الارضي، بيوسفر، تروپوسفر و حتي در داخل هواپيماهاي بلند پرواز و جو خارجي زمين، چرخه و سيستم حيات را مورد تهدیدقرارداده است .مولكول آلاينده اي كه امروز از كارخانه يا منبع آلوده كنندة ديگري مثلاَ در اروپا، وارد محيط مي شود اگر تجزيه نشود يا تغيير شكل ندهد احتمالاَ بعد از چندي مي تواند در رية انسانهايي كه در قلب جنگلهاي آفريقا يا دشتهاي وسيع آسيا زندگي مي كنند وارد شود .

تعریف آلودگی محیط زیست :
آلودگي براي افراد مختلف مفهوم و معني متفاوتي دارد . مردم معمولي ممكن است تحريك چشم ناشي از يك گاز يا آب آلوده را آلودگي به حساب آورند . براي كشاورزي كه يك عامل به گياهان يا حيواناتش آسيب مي رساند آلودگي محسوب مي شود اما هر گاه بخواهيم تعريف جامع و كلي براي آلودگي محيط زيست در نظر بگيريم چنين مي توان گفت كه آلودگي محيط عبارت است از «وجود يك يا چند مادة آلوده كنند در محيط زيست به مقدار و مدتي كه كيفيت يا چرخة طبيعي را بطوري كه مضر به حال انسان يا حيوان، گياه و يا اثار و ابنيه باشد تغيير دهد . به بيان ساده تر هر گاه ماده يا موادي بيگانه با غلظتي خاص وارد عناصر محيطي شوند و تعادل طبيعي آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگي مي شود
سه عامل مهم در طبیعت وجود دارد که می تواند آثارمخربی روی محیط زیست ایجاد کند ؛

1-آلودگی هوا
2-آلودگی آب
3-آلودگی خاک

منابع آلودگی هوا
بطور كلي منابع الوده كنندة هوا عبارتند از منابع طبيعي و منابع غيرطبيعي يا مصنوعي با توجه به تأثيرات مثبت فعل و انفعالات عناصر طبيعي در دراز مدت مانند طوفانها – گرد و غبار صحراها – دود و خاكسترهاي آتش سوزي هاي جنگلي ، املاح موجود در جو، فعاليتهاي آشتفشاني ، شهاب هاي آسماني و منابع گياهي و حيواني ، بعضي عقيده دارند كه در كوتاه مدت ، اينگونه منابع در اثر بر هم زدن تعادل ظاهري در محيط زيست ، موجب آلودگي مي شوند . بدان جهت اينگونه فعل و انفعالات طبيعي را در گروه آلاينده هاي طبيعي قرار مي دهند .منابع غيرطبيعي يا مصنوعي ، بر عكس به دست انسان بوجود آمده و آلودگيهاي ناشي از آن حاصل فعاليتهاي آدمي است . از جمله وسايل نقليه – صنايع – منابع تجاري و خانگي و … 
مطالعات و اندازه گيريهاي انجام يافته بر روي غلظت آلاينده ها در نقاط مختلف شهرهاي پرترافيك نشان داده است كه در خيلي از موارد هوايي كه تنفس مي كنيم از نقطه نظر مونواكسيد كربن و هيدروكربوهاي نسوخته به مراتب از حد مجاز آلوده تر است . اگرچه صنعت و تكنولوژي ، عامل رشد اقتصادي كشورها هستند ولي آلودگي هوا نيز ره آورد آنهاست. یعنی اگر توجه نکنیم به همان اندازه که پیشرفت و تولید خوش ایند به نظر میاید تبعات منفی هم دارد واز اثر تولید بی رویه »واد آلوده کننده ذیل بوجود میاید. که عبارتند از مونواكسيد كربن – اكسيدهاي گوگرد – اكسيدهاي ازت – اكسيد كننده هاي فتوشيميايي – هيدروكربورها – ذرات معلق در هوا و مواد راديو اكتيو .

 

مونوکسیدکربن
گازي است بي رنگ، بي بو و بي مزه كه قسمت اعظم آن از احتراق ناقص مواد كربن دار ايجاد مي شود . منبع اصلي توليد مونواكسيد در شهرها، وسايط نقليه موتوري است . البته فعاليتهاي صنعتي و احتراق ناقص سوخت در تأسيسات تجاري و دستگاههاي حرارتي و سوختن زباله نيز در توليد اين گاز سهيم هستند ولي ميزان توليد اين گاز از طريق اين منابع در درجات بعدي اهميت قرار دارد .شاید در شهر ما مسائل چون تولید کم باشد واما نسبت خالی بودن دشت ها از ساحه سبز تولید کمی این مواد برای تخریب محیط زیست کافیست.

هیدروکربورها
توليد – ذخيره و پخش مواد نفتي سوزاندن ضايعات و زغال چوب و همچنين تبخير و احتراق ناقص سوختها در موتور وسايط نقليه – همگي از عوامل موثر پخش هيدروكربورها در هوا مي باشند معادن زغال سنگ ، گاز طبيعي و نواحي نفت خيز نيز مقاديري از اين گاز را در هوا پخش مي كنند وما در اینده شاهد کشف معادن در محیط وسر زمین خود هستیم وباید از همین حال متوجه عواقب آن نیز باشیم که منافع وضرر را طور درست محاسبه وترازوئی کنیم.

ذرات معلق درهوا
ذرات از منابع مختلف وارد هوا مي شوند كه احتراق مواد سوختي، ذوب فلزات ، كارخانجات مواد کیمیائی ، عمليات خرد كردن و ساييدن و كارخانجات توليد مصالح ساختماني از آنجمله اند . 
تأثيرات: مطالعات زيست محيطي نشان داده اند كه ذرات معلق هوا در انتقال و ورود بسياري از گازهاي آلوده كننده به قسمتهاي مختلف دستگاه تنفس نقش عمده اي دارند زيرا نفوذ آنها در مجاري تنفسي به تنهايي و بدون كمك ذرات امكان پذير نيست . ضمناَ از اثرات نامطلوب ذرات و گرد و غبار در هوا، كاهش ميدان ديد قابل بررسي است كه بروز مشكلاتي در حمل و نقل زميني از آنجمله اند .

موادرادیواکتیو
بعد از جنگ جهاني دوم، استخراج كانه هاي مواد راديو اكتيو طبيعي ، انفجارهاي اتمي ، راكتورهاي جديد و صنعت انرژي اتمي ، مصرف مواد راديو اكتبو در كشاورزي. صنعت ، طب و ساير امور سبب آلودگي هوا با مواد راديو اكتيو گرديده است . استرنسيوم ، سزيوم ، يد ، اورانيوم، كربن ، پلوتونيوم ، فسفر ، سديم و كلسيم نمونه هايي از اين مواد راديواكتبواند . سالانه مقداري راديواكتيو نيز بطور طبيعي در اثر تشعشعات كيهاني، رادون و تورون موجود در هوا و غيره بوجود مي آيند كه ميزان و اثرات آنها در مقايسه با مواد راديواكتيو ناشي از فعاليتهاي انساني بسيار ناچيز است .

آلودگی آب
از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهاي موجود در سيارة زمين در اقيانوسها و درياها انباشته شده اند . حجم آبهاي شيرين در جهان بسيار كم و فقط 8/2 درصد آبها است از اين ميزان نيز، مقدار زيادي به شكل يخ در يخچالهاي قطبي و كوهستاني (15/2 درصد ) و ابهاي زيرزميني (62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/درصد از كل حجم آبهاي جهان در دسترس انسان است . اين ميزان نيز با توجه به عوامل زير در معرض آلودگي قرار دارند .
1. ضايعات تقاضا كنندة اكسيژن : اين ضايعات مواد آلي هستند كه بوسيلة باكتريها اكسيده شده و مبدل به دي اكسيد كربن و اب گرديده اند منابع توليد كنندة اين ضايعات مصارف محلي، صنعتي و كشاورزي مي باشند كه موجبات كمبود اكسيژن در آب را فراهم مي كنند اين خصيصه به بي . اُ . دي (B.O.D) معروف است . افزايش بي . اُ . دي نشانگر كاهش ميزان اكسيژن در آب و در نتيجه تهديد حيات آبي و اختلال در فتوسنتز در آب است اصولاَ مي بايست در نظر داشت كه در يك جامعة زنده ، تعدادي از موجبات زنده مي ميرند و جسدشان به آب وارد گرديده و با خود عوامل چرك زا را نيز به آن وارد مي كنند . بعلاوه بيمارستان ها نيز مقدار زيادي ضايعات توليدي را به راه هاي ابي و سيستم هاي آب زيرزميني وارد مي سازند اين مواد اكثراَ توسط باكتري ها تجزيه گرديده و به نيترات ها – فسفات ها و دي اكسيد كربن تبديل مي شوند و بدين طريق حيات آبي را مورد تهديد قرار مي دهند . 
مواد غذايي گياهي : فسفر و ازت و ساير عناصر تشكيل دهندة مواد غذايي گياهان بتدريج با وارد شدن به سيستم آبهاي شيرين، اوتروفيكشين موجود را تسريع مي كنند . اينگونه مواد معمولاَ در آبهاي زير زميني جمع میگردند ضمن اينكه آبهاي زير زميني را نيز كه به آبهاي سطحي مي پيوندند تحت تأثير قرار مي دهند، مواد ذخيره شده نيز به سطح آمده و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرند . وفور مواد غذايي در آبهاي سطحي توازن فسفر و ازت را بهم زده و بر مقدار رشد گياهي نيز تأثير مي گذارد . وقتي كه گياهان مي ميرند بقاياي آن ها در ته جريانات آب قرار گرفته و شروع به تجزيه مي كنند به اينوسيله بي . اُ. دي محيط آبي بالا مي رود .
مواد شيميايي آلي : موادي هستند كه در ساختمان شيميايي آنان، يك يا دو اتم كربن وجود دارد . مواد آلي كه به آبها وارد مي شوند از نوع سمهاي گياهي ، پاك كننده ها و هيدروكربن ها هستند . سمهاي گياهي ، دسته اي از مواد معدني هستند كه كشندة آفتهاي گياهي ، جلبكي و جوندگان مي باشند 
مواد راديواكتيو : همچنانكه در قبل اشاره گرديد مواد راديواكتيو در غلظتهاي بسيار كم هم كشنده بوده و در كمترين زمان بالاترين مقدار آلودگي را ايجاد مي كنند بالاترين موارد آلودگي مواد راديو اكتيو از جانب آزمايشات اتمي ، كارخانجات توليد برق هسته اي ، كارخانجات تهيه مواد اولية اتمي ، آزمايشگاههاي تحقيقات اتمي و بيمارستانهايي كه از مواد راديو اكتيو بهره گيري مي نمايند متوجه محيط زيست است . امروزه، توجه بشر در اين مورد برر روي يد راديو اكتيو و استرانسيوم راديو اكتيو كه در انتهاي زنجيرة غذايي جمع مي گردد تمركز يافته است .
حرارت : مهمترين عامل ايجاد آلودگي حرارتي آبها، كارخانه هاي توليد كننده انرژي الكتريكي بصورت حرارتي هستند كه از آب بعنوان سرد كننده بمقدار بسيار زياد استفاده مي كنند . اب گرم شده به سيستمهاي آبي وارد و باعث گرم شدن آبهاي مسيرش مي شود . زماني اين نوع آلودگي اثرات سوء را نشان مي دهد كه اب گرم شده به ابهائي كه مورد تصفية دقيق قرار نگرفته اند وارد شود . پس از مدتي درجة حرارت اب مورد بحث افزايش يافته و در نتيجه قابليت حل اكسيژن كاهش مي يابد . در درياچه ها ، اشكالات از اين هم فراتر رفته و باعث بوجود آمدن دوران قطحي مواد غذايي و توزيع دوباره مواد غذايي مي شود 
یکی از آثار و نتایج آلودگی هوا باران اسیدی است دردودهه اخیردربرخی ازنواحی صنعتی و بر اثر فعالیت‌های کارخانه‌ها میزان دی‌اکسید گوگرد و دی‌اکسید ازت در هوا افزایش یافته است بخار آب بااکسیژن این دوماده در اتمسفرو به صورت اسید نیتریک و اسید سولفوریک در می‌آید. این ذرات اسیدی مسافت‌های طولانی را بوسیله باد طی می‌کنند و به صورت باران اسیدی بر سطح زمین فرو می‌ریزند. چنین بارش‌هایی ممکن است به صورت برف یا باران یا مه نیز در بیاید. 
پیامدهای باران اسیدی باران اسیدی باعث از بین رفتن بناها و آثار تاریخی بخصوص در ساختمان‌هایی که از سنگ مرمر یا آهک ساخته شده باشند، می‌شود باران اسیدی میزان حاصلخیزی خاک را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است موادسمی را وارد خاک‌ها کند .باران اسیدی موجب نابودی درختان و کاهش مقاومت آنها بخصوص در برابر سرما می‌شود .

آلودگی خاک
آلودگي خاك حاصل تجمع سالانه ميليونها زباله ، قوطي هاي كنسرو ، آهن اسقاطي ، كاغذ ، شيشه ، پلاستيك و ….. در محيط زيست است. چون اغلب اين مواد توسط باكتريها تجزيه ناپذيرند ياسرعت تجزيه ي آنها بسيار كم است ، آثار آنها همچنان در خاك باقي مي ماند و آلودگي خاك را سبب مي شود . در حال حاضر ، روشهايي براي تهييه بيوگاز (گازي است كه براثر انجام فرآيند هاي زيست شيميايي باكتريها بر روي زباله ها بوجود مي آيد و درصد زيادي آن را گاز متان تشكيل مي دهد.)از زباله ، بازيافت آهن از آهن اسقاطي ، بازيافت كاغذ از زباله هاي كاغذي و ….در حال تحقيق و اجراست كه تاحدي از شدت اين الودگي مي كاهد.عامل مهم ديگر در آلودگي خاك ، اضافي كودهاي شيميايي ، مواد حشره كش ، قارچ كش و علف كش است كه برروي گياهان يا زمين مي پاشند. اغلب، اغلب اين مواد تركيب هاي سمي و كلر دارند كه خود به خود تجزيه نمي شوند. .
اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند. 
تأثیر لایه ازنها بر محیط زیست.
لایه ازن پدیده مفیدی است که زمین را در برابراشعه های مضر خورشید بخصوص اشعه ماوراء بنفش(UV)ساطع شده ازخورشید محافظت می کند
طبق تحقیقات انجام شده پس از سال1970لایه ازن شروع به نازک شدن کرده است . بطوری که درسال1985سوراخ ایجاد شده درلایه ازن قابل مشاهده یودیکی از مهمترین عوامل تخریب لایه ازن استفا ده از گاز کلروفلوئور کربن(CFC)است . از عوامل دیگر میتوان به نقش گازهای گلخانه ای . بخارآب . لکه های خورشیدو پرواز هوا پیماهای بلند پرواز اشاره کرد با تخریب تدریجی لایه ازن کره زمین در معرض دریافت اشعه ما وراءبنفش خواهد بود.که در نتیجه آن ســـرطان پوست، بیماریهای چشمی وآب مروارید وتضعیف سیستم ایمنی بدن برروی انسانها، تاثیر بر اکو سیستم آبی وکاهش تعداد ماهیها، تاثیر بر روی حلقه زنجـــیره غذایی تاثیر بر اکوسیستم خشکی وکاهش بازده وکیفیت محصولات کشاورزی از جمله غلات می باشد. اگر تخریب لایه ازن ادامه یابد سلامتی تمام موجودات زنده به خطر می افتد. دراین مقاله عوامل تخریب لایه ازن وخسارات ناشی از تخریب لایه به طور مختصر بیان شده است. ودر انتها پیشنهاداتی برای جلوگیری ازتخریب لایه ازن ارایه شده است.

مقدمه : 
پدی آمدن ازن در اتمسفردر دوسطح صورت میگیرد:دراسترا توسقور(stratosphere) که حد فاصل50- 15 کیلو متری بالای زمین قرار زمین قرار داردو در تروپو سفر(troposphere) که بخش پا یینی اتمسفرتا 15 کیلومتر بالای زمین قراراست. ازن از ماهیتی گازی بر خور دار است ودر استرا توسفردر جایی که آنرا به نام لایه ازن می شناسیم به مثابه کمر بندضخیمی اطراف زمین را احاطه کرد ه است ، تجمع می یابد. لایه ازن در استراتوسفر پدیده مفیدی است زیرا از زمین در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV) ساطع شده از خورشید محا فظت می نماید بگونه ای که90درصد اشعهUV را محافظت میکند. لایه ازن در حقیقت پوششی است که منبع دی اکسید کربن برای فتو سنتز گیاهان ومنبع اکسیژن برای تنفس می با شدو همچنین ، نیتروژن گیاهان مولد آمونیاک را برای ترکیبات نیتروژن دار وانتقال آب از اقیانوس به خشکی را ممکن می سازد . تجمع ازن در سطح پایینی اتمسفر ،تروپوسفرپدیده نا مطلوبی است زیرا وجود ازن در این لایه برای سلامت انسان وپوشش گیاهی مضربوده ودر فرآیند تشکیل با ران اسیدی دخالت می کند.
طبق تحقیقات انجام شده پس از سال 1970لایه ازن شروع به نازک شدن کرده است.تا اینکه در سال 1985سوراخ شدن لایه ازن قابل مشاهده بود. دراکتبر ازن موجود در20-12کیلو متری زمین بکلی ناپدیدشد. بزرگترین وشدید ترین سوراخ ازن درسال1994 رخ داد ودر سال 1996 تخریب ازن موجوددر 45- 35کیلو متری زمین کم شده است. نازک تر شدن لایه ازن از این نظر اهمیت دارد که بدین تر تیب اشعه ماوراءبنفش بیشتری امکان عبور از لایه را پیدا می کند 1993 وهمچنین نور خورشید بیشتری به زمین می رسد. 
وارد شدن اشعه ما وراء بنفش اضافی مشکلات متعددی را به همراه دارد.

عوامل تخریب لایه ازن :
-گازهای CFC وتخریب لایه ازن :

کلر وفلوئورو کربن ها(CFC) گازهایی پایدار ، غیر قابل اشتعال ،غیر سمی وغیر مخرب می باشند بنا براین موارد استفاده متعدد وفراوانی دارند. موارد استفاده آنها در منجمد سازی ، نیرو محرکه برای تولید ذرات ریز ، ساخت اسفنجها(ابر) ، حلالها و…میباشد.CFC ها قادرند ثبات شیمیایی خود را حفظ کنند. علاوه بر این،این گازها به سمت بخشهای بالایی اتمسفر جایی که اشعه های خورشیدی آنهارا تجزیه می کند حرکت می نمایند.درطی این فر آیند مقادیر زیادی کلرین آزاد می شود کلرین با ایجا د یک واکنش زنجیره ای قادر است مولکولهای ازن را سریعا از بین ببرد. بطوریکه با آزادی هر اتم کلر ، قبل از رسیدن به زمین100000مولکول ازن از بین میرود. به علاوه ثبات گازهایCFC این امکان را می دهدکه در اتمسفر باقی مانده و تا مدتها پس از رها شن آنها به تخریب لایه ازن اد امه دهند.

نقش گازهای گلخا نه ای در تخریب ازن : 
برخی گازهای موجود در اتمسفرزمین شا مل بخار آب،د ی اکسد کربن(CO2)، کلروفلوئوروکربن(CFC) متان(CH4) واکسیدنیتروژن(N2O)، اشعه مادون قرمز(یعنی اشعه با طول موج بلند( راجذب وبه مثابه لایه ای عمل منمایند و حرارت خورشیدی جذب شده وسط اتمسفر(این تشعشعات به صورت امواج مریی با طول موج کوتاه میبا شند) وساطع شده از سطح زمین(به صورت تشعشعا ت با طول موج کوتاه)را به دام می اندازندودر نتیجه مقدار کل تشعشعاتی که به زمین می رسد افزایش یافته به دنبال آن متوسط درجه حرارت سطح زمین بالا می رود. استفاده از اصطلاح گلخا نه بدین خاطر است که در اتمسفر گازهای گلخا نه ای نسبت به نور مریی خورشید به صورت جسم شفاف ونسبت به تشعشعات ما دون قرمز ساطع شده از سطح زمین به مثابه جسم نسبتا کدر عمل می کند. بنا بر این گلخانه برای حفظ تشعشعات خورشیدی از ساختار بسیار کار آمدی بر خوردار است.منابع تولید کننده گازهای گلخانه ای عبارتند از :کلیه ی مواد آلوده کنندهای که از منابع آلوده کننده نظیر صنایع و کارخانجات، وسایل نقلیه ی موتوری ،منابع گرمایش خانگی ،آتش سوزی ها ،سوزاندن زباله ها وغیره در فضا پراکنده می شود بر هوای سطح زمین جمع شده اشعه خورشید را جذب می کنند. در نتیجه هوای سطح زمین گرم می شودو اثرات محیطی بسیار بدی به جای می گذارد. البته باید افزود که تولید ازن به اشعه ماوراء بنفش بستگی دارد وچون د ر قطبین این اشعه کمتر است تولید ازن کمترخواهد بودو هم چنین به علت انقبا ضات وسرمای بسیارزیاد طوری است که ضخامت ازن در قطبین چند سانتی متر است.
بزرگترین وشدید ترین سوراخ ازن درسال 1994 رخ داد ودر اکتبر1993 ازن موجود در20- 12کیلو متری زمین به کلی ناپدید شد. هم چنین دانشمندان دانشگاه آلا با ما تشخیص داده اند که از سال 1997 تخریب ازن موجود در 35تا45 کیلو متری زمین کم شده است.
شایان ذکر است که اگر به همین صورت استفاده از گازهای مخرب لایه ازن ادامه یابد در سالهای آینده نه تنها یخهای قطب جنوب به آب تبدیل مشود بلکه خطر پارگی درقطب شمال نیز بسیار جدی خواهد بود.

خسارات ناشی از تخریب لایه ازن :
1- تاثیر بر سلامت انسان : نقش تشعشعات اضافی درآفتاب سوختگی وسرطان پوست می باشد.اشعه ماوراء بنفش توسط DNA جذب می شود واین امر باعث می شود که کنترل سرطان پوستی مشکل وحتی غیر ممکن شود. تحقیقات نیز نشان داده است که یک درصد کاهش ازن موجب2- 1 درصد اشعه ماوراءبنفش و4-3 درصد افزایش در بروزسرطان های پوست می شود. همچنین اشعه ماوراء بنفش می تواند موجب تخریب سیستم ایمنی انسان گردیده، بروز بیماری های واگیر را افزایش داده واز میزان تاثیر برنامه های واکسینا سیون بکاهد. از دیگر اثرات اشعه ما وراء بنفش که بر روی انسان می گذارد، افزایش بیماریهای چشمی آب مروارید می باشد. بطوریکه یک درصد کاهش ازن باعث افزایش100000تا150000 مورد ازاین بیماریها در سطح جهان می شود.
2- تاثیر بر اکو سیستم آبی: شاید اثرات بالقوه افزایش تشعشع ماورا ء بنفش بر اکو سیستم به مراتب فزونتر از تاثیر بر سلامتی انسان باشد. بسیاری از این اثرات از طریق تغیرات رفتاری از قبیل افزایش حفاظت فردی در برابر اشعه آفتاب قابل اجتناب هستند.يکی از آثار عمده افزایش تشعشع بر حیات جلبکهای تک سلولی یعنی فیتو پلانتکون است که حدود نیمی از بیوماس دنیا را در هر سال تولید نموده وبخش اعظمی ازCO2 موجود در جهان را در اقیانوسها تثبیت می کنند. اشعه ماوراء بنفش از طریق دخالت در فرآینــــد
فتو سنتز،آنهارا تحت تاثیر قرار داده و همچنین موجب آسیب رسیدن به DNA ودر نتیجه رشد و تولید مثل آنها می شود. تحقیقات به عمل آمده حکایت از آن دارد که سوراخ به وجـــــود آمده بر روی قطب جنوب بر رویفیتو پلانکتون ها را تا 12 درصد کاهش می دهد همچنین 16 درصد کاهش در غلظت ازن میتواند منجر به 5 درصد در تولید بیو ماس اولیه و9-6 درصد کاهش در موجودی ماهی¬ها شود.
3- تاثیر بر حلقه زنجیره غذایی : نخستین حلقه زنجیره غذایی فیتوپلانکتون¬ها هستند با از بین رفتن آنها کل زنجیره غذایی دچار اختلال می¬شود چون زئوپلا نکتو نها از فیتو پلانکتونها وماهیها از زئو پلانکتون ها وپرندگان از ماهیها وانسان از ماهیها وپرندگان استفاده می کند بنا بر این بدیهی است که اشعه ماوراء بنفش در از بین رفتن فیتوپلنتکونها ودر نتیجه زنجیره غذایی اختلال ایجاد می کند بطوریکه 3تا10 درصدافزایش در میزان ورود پرتوها قادر است پلا نکتونها که اساسی ترین وبنیادی ترین موجودات زنده هستند را منقرض نمایند.
4- تاثیر بر اکو سیستم خشکی : افزایش تشعشع ماوراء بنفش با پایین آمدن میزان فعالیت فتوسنتزی وکاهش رشد ونمو گیاهان سبز مرتبط می با شد بنا بر این تاثیر وارد آمده بر گیاهان زراعی قابل ملاحظه است. همچنین محصولات کشاورزی همچون برنج وگندم وسویا سیب زمینی و… با کاهش بازده کیفیت ومقدار روبرو خواهند شد بطوریکه بازده محصولات کشاورزی بیش از 25 درصد در تولید کاهش خواهد یافت.

راههای جلو گیری از تخریب لایه ازن :
– اجرای برنامه های سرمایه گذاری برای تبدیل آن دسته از صنایع تولید و عرضه کننده خدماتی که از CFC استفاده می کنند. – جایگزینی گازهای CFC توسط مواد دیگر. – تدوین قوانین ومقررات لازم برای حذف گازهای مخرب لایه ازن. – ایجاد آگاهی پیرامون محدودیت های کاربردCFC ،تولید کالا وبرنامه های حذف تدریجی خبر رسانی و راهنمایی کاربران برای حذف CFC. – عدم تولید یا حذف مصرف کنندگان CFC یا محصولات حاوی CFC.

بحث ونتیجه گیری :
لایه ازن نقش بسیار زیادی در سلامت محیط زیست ایفا میکند. در صورت تخریب خسارات جبران نا پذیری به محیط زیست وارد می شود. وسلامتی کلیه موجودات زنده به خطر می افتد بنا براین باید از انهدام تدریجی لایه ازن که لایه محافظ زمین است جلو گیری کرد.
 

منبع استفاده:: http://www.green-chya.blogfa.com/post-62.aspx