آرشیف

2018-9-12

محمد سرور انوری غوری

عوامل باز دارنده فساد (راه های جلوگیری از فساد)

اگرچه راه های جلوگیری از فساد نظر به ساختار اجتماعی اقتصادی ومذ هبی جوامع مختلف تفاوت دارد ولی در جوامع اسلامی اصل مهم :

 • اصل محاسبه در دادگاه الهی است .
 • ایجاد نظام سالم , عادل ومتوازن (تعین افراد خداپرست ومیهن دوست ).
 • اخلاقی بودن محیط.
 • تامین عدالت اجتماعی .
 • ایجاد مراکز مشوره دهی قانونی .
 • خود مختاری دولت درجهت مصارف هزینه کشورهای  کمک کننده .
 • نظارت وبرخورد قاطع با متخلفین .
 • ایجاد تشکیلات مناسب رشد اقتصادی درعرصه گمرکات ,مالیات  وسرمایه گذاری ها .
 • محاسبه درآمد ( سرمایه ) ارباب قدرت .
 • جلوگیری ازتطهیر پول های کثیف .
 • خورد ساختن تشکیلات غیرضروری دولت .
 • نقش آزادی مطبوعات.
 • از بین بردن فرهنگ هدیه.
 • عدم دخالت وسهمگیری کارمندان دولت درامورات اقتصادی وعقد قراردادها .
 • تشکیل یک گروه ویژه باز پرسی  در جهت مبارزه با فساد در ادارات
 • نقش  وکمک مردم در جهت افشای موارد فساد ؛ افشای ادارات که در آن بیشترین فساد صورت گرفته .
 • نقش قوه قضاییه ومقننه  در جهت جلوگیری از فساد

     موفقیت قوه قضایه درانجام وظایفش مربوط به  سه ویژگی است:

 • الف     استقلال قوه قضایه .
 • ب       قدرت اجراییوی .
 • ج       کار آیی قوه قضایه .

هر چند در این مورد نظریات وراهبرد های موثر را پیشکش نما یم خالی از مفاد نخواهد بود ولی در اخرین تحلیل وکلام باید گفت :
وجدان یگانه محکمه است که ضرورت به قاضی ندارد .

فلهذا باید وجدان ها بیدارشوند واین امر وابسته به اگاهی مردم است ؛ به هراندازه که تعلیم وتربیه وشعور سیاسی مردم  ارتقا یابند  به همان اندازه علاج این مرض صعب العلاج ممکن خواهد بود .